Så jobbar Region Gävleborg med pandemin

Många undrar över Region Gävleborgs arbete med coronapandemin. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som ställs.

Vem är ansvarig för hur coronapandemin hanteras?

Ansvaret delas av flera aktörer. Regeringen skapar förutsättningar genom lagstiftning, uppdrag till myndigheterna, inriktningsbeslut, bemyndiganden och genom ekonomiska medel.

Myndigheterna har expertis och utformar råd och rekommendationer. Vissa myndigheter har också i uppdrag att utöva tillsyn och utfärda föreskrifter, till exempel Folkhälsomyndigheten.

Länsstyrelsens huvudsakliga roll är att samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen Gävleborg har regelbunden samverkan flera dagar i veckan med länets kommuner och räddningstjänster, Region Gävleborg, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket, näringslivet och det civila samhället. Till detta sker rapportering och samverkan med övriga länsstyrelser, nationellt ansvariga myndigheter samt regeringskansliet.

Region Gävleborg ansvarar för hälso- och sjukvården och länets kommuner ansvarar för exempelvis äldreomsorg och hemtjänst.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet och ett personligt ansvar att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Hur fungerar sjukvårdens beredskap under coronapandemin?

Region Gävleborg ska alltid erbjuda god och lättillgänglig hälso- och sjukvård. En förutsättning för att det ska vara möjligt vid stora olyckor och katastrofer är att det finns en katastrofberedskap med planläggning, utbildning och övning.

Hur Region Gävleborg planerar vården i länet under rådande pandemi anpassas efter utvecklingen av covid-19 och invånarnas behov av vård. Därför finns så kallade eskaleringsplaner för att säkra tillgången till vård och för att kunna ställa om snabbt efter förändrade vårdbehov. Såväl eskaleringsplaner som beredskapsnivå inom hälso- och sjukvården uppdateras utifrån pandemins utveckling och förändrade prognoser från Folkhälsomyndigheten.

Vad är krisledningsnämnden och hur fungerar den?

Krisledningsnämnden är en del av krisberedskapen i en region. Den kan träda i kraft enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. En extraordinär händelse i fredstid är något som kraftigt avviker från det normala.

Alla kommuner och regioner måste enligt lag ha en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområdet från övriga nämnder i regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Syftet med att nämnden träder i kraft är att minska sårbarheten och minimera skador på invånare och personal samt egendom.

Inom Region Gävleborg är regionstyrelsen även krisledningsnämnd