Flygfoto Gävle sjukhusområde
Flygfoto Gävle sjukhus.

Ny detaljplan antagen för Gävle sjukhusområde

Den 25 augusti fattade samhällsbyggnadsnämnden vid Gävle kommun beslut att godkänna en ny detaljplan för Gävle sjukhusområde och nu har planen vunnit laga kraft. Beslutet gör det möjligt för Region Gävleborg att genomföra de planerade ny- och ombyggnationerna på Gävle sjukhus.

Gävle sjukhus ska moderniseras genom omfattande om-, till- och nybyggnationer på området under de kommande tio åren med bland annat en ny vårdbyggnad, till- och ombyggnationer av befintliga byggnader, samt ett nytt logistikcenter. Mer om Framtidsbygget.

– Det här beslutet är en viktig milstolpe i vårt arbete med den fortsatta utveckling av sjukhusområdet med moderna och hållbara byggnader som ska kunna erbjuda god och säker vård även i framtiden, säger Helena Ribacke, fastighetsdirektör på Region Gävleborg.

Sedan 2014 har Region Gävleborg tillsammans med Gävle kommun arbetat för att ta fram en ny detaljplan för det södra området av Gävle sjukhus. Under 2020 och 2021 har ett flertal mark- miljö- och vattenutredningar gjorts på sjukhusområdet för att säkerställa markförutsättningarna för nya byggnationer på området. Förutsättningarna för en ny detaljplan har komplicerats av vattentäktens riksintresse, och av att vattentäkten försörjer ca 80 000 gävlebor med vatten.

– Det finns utmaningar i att på ett säkert sätt kunna bebygga det känsliga sjukhusområdet. Att vi nu har en godkänd detaljplan som stöd är avgörande för att vi så småningom ska kunna söka bygglov och få startbesked för de planerade byggnationerna, fortsätter Helena Ribacke.

En förutsättning för godkännandet av detaljplanen har varit att ett erosionsskydd byggs utmed Gavleån på sjukhussidan, innan planerade byggnationer kan påbörjas.