Kraftsamling för psykisk hälsa i Gävleborg

Ett nyligen genomfört webbinarium fokuserat på psykisk hälsa och suicidprevention lockade omkring hundra deltagare; bland dem politiker, tjänstemän och företrädare från det civila samhället i Gävleborg.

Webbinariet belyste den senaste kunskapen om det aktuella läget, strategiska insatser och den fortsatta samverkan över olika sektorer.

Aktuell lägesbild i Gävleborg

Susanna Mixter, utredare på samhällsmedicin Gävleborg, presenterade en detaljerad analys av regionens nuvarande situation avseende psykisk hälsa. Hon lyfte fram vikten av att öka insatserna och samarbetet över sektorsgränser, baserat på data om suicidstatistik och ungdomars självskattade hälsobesvär. 

Jenny Telander, representant från Folkhälsomyndigheten, introducerade ett förslag till en ny nationell strategi för att förbättra psykisk hälsa och förebygga suicid. Strategin fokuserar på att prioritera psykiskt välbefinnande och minska hälsoklyftor genom ett utökat samarbete mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhället. Elisabet Mickelsson, samordnare inom ledningsstöd för hälso- och sjukvård, gav sedan en överblick över Gävleborgs omfattande regionala samverkansstruktur som stödjer psykisk hälsa och suicidprevention. 

Förebyggande och främjande insatser

Rickard Bracken från Suicide Zero underströk kommunernas avgörande roll i suicidpreventionen genom förebyggande strategier och utbildningsprogram. Han delade också framsteg som gjorts i länet baserat på resultat från Suicide Zeros årliga nationella enkätundersökning, Kommunbarometern.

Avslutningsvis belystes arbete utfört av tre föreningar – Hjärnkoll Gävleborg, Kvinnojouren Blåklockan och RFSL Gävleborg – inom ramen för deras partnerskap med Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg. Fokus låg på insatser riktade mot särskilda riskgrupper och arbete för att motverka negativa samhällsnormer. 

Nästa steg

Webbinariet utgjorde en viktig milstolpe i strävan efter bättre psykisk hälsa och effektivare suicidprevention i Gävleborg. Genom fortsatt samarbete, strategiskt ledarskap och engagemang från olika håll i samhället, fortsätter Region Gävleborg att leda det suicidpreventiva arbetet. Målet är att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid genom ett spektrum av åtgärder, inklusive förebyggande arbete, tidiga insatser, samt stöd och behandling. 

En fortsättning på detta arbete är den Regionala mötesplatsen för social hållbarhet som äger rum den 16 maj på Högskolan i Gävle med fokus på psykisk hälsa. 

Läs mer: Det handlar om livet: att se psykisk hälsa som en resurs

För ytterligare insikter och tillgång till alla presentationerna och det fullständiga webbinariet, besök Konferens 2024: Kraftsamling psykiska hälsa.