BarnSäkert – fångar upp barn i riskmiljöer i hemmet

Under hösten har Region Gävleborgs barnhälsovårdsenhet startat upp BarnSäkert, ett samarbete med socialtjänstens förebyggande verksamhet i länets kommuner. Det ska främja barns hälsa och förebygga ohälsa.

Det är väl känt att barn som lever i familjer där det förekommer ekonomisk oro, psykisk ohälsa, extrem stress, missbruk/riskbruk av alkohol och våld i nära relationer, löper större risk för fysisk och psykisk ohälsa. Det gäller både under barndomen och senare i livet berättar Carina Jervström som är vårdutvecklare i barnhälsovården.

– Genom att identifiera och bemöta psykosociala riskfaktorer i små barns hemmiljö kan vi erbjuda hjälp och stöd till föräldrar så tidigt som möjligt i samverkan med andra resurser.

Genom att öka tillgängligheten i barnhälsovården för familjer som har särskilda behov eller riskerar sämre hälsa bidrar BarnSäkert till en mer jämlik hälsoutveckling.

Förslag på åtgärder utifrån dialogen

Arbetssättet bygger på att båda föräldrarna vid flera tillfällen under barnets tid på BVC får strukturerade frågor om våld, alkohol, stress, ekonomi och nedstämdhet. Utifrån svaren på frågorna får föräldrarna förslag på åtgärder och hänvisning till andra lämpliga verksamheter inom Region Gävleborg, sin hemkommun eller frivilligorganisationer. Övriga insatser kan vara besök på BVC tillsammans med socialtjänst eller gemensamt hembesök till familjen.

– En forskningsstudie från Uppsala Universitet har visat att arbetssättet ger goda resultat samt uppskattas av både BVC-sjuksköterskor, socialtjänst och föräldrar, säger Carina Jervström.

Du kan läsa mer om BarnSäkert på samverkanswebben.