Handläggning och provtagning

Gonorréprovtagning - ta prov från flera lokaler

Könsmottagningen smittspårar kring alla fall av gonorré. Det är viktigt att provtagande hälsocentraler tar prov i rätt lokaler för att inte smittspridningen ska fortsätta på grund av att prov inte tas.

Rekommendation är att ta prov för gonorré från två av de lokaler där gonokockerna kan och brukar finnas:

  1. Underliv
  2. Svalg
  3. Rektum
  4. Urin

Vid konjunktivit av okänd orsak kan prov för gonokocker också bli aktuellt.

Varför prov från flera lokaler?

Det finns patienter där man hittar gonorrébakterier enbart på en av dessa lokaler exempelvis svalg. Svalggonorré kan vara svår att behandla bort och därför bidra till fortsatt spridning.

Metoder för provtagning

Anvisning för vårdpersonal

Gc-PCR och GC odling.

För närvarande används Gc-PCR som metod för att upptäcka gonorré. Fördelar med den metoden är att den är mycket känslig och tål långa transporttider. Nackdelar är att man inte får en resistensbestämning och inte en typning av gonokockerna.

Provtagningsanvisning Klamydia och gonorré –PCR – Platina id 09-79577 (pdf)

Provtagningsanvisning Gonorré – odling – Platina id 09-142815 (pdf)

Egenprovtagning via internet

klamydia.se kan du beställa ett test gratis för egenprovtagning hemma.

Provtagning för kvinnor (pdf)

Provtagning för män (pdf)

Remittera till könsmottagning

Patient med positivt prov Gc-PCR skall remitteras till Könsmottagningen i Gävle för gonorréodling och behandling. Remiss för remittering till könsmottagning.Behandling ska ej inledas innan patient besökt Könsmottagningen.

Gc-odling kommer i framtiden enbart att utföras vid könsmottagningen i Gävle eftersom gonokockerna är mycket känsliga för transport. Efter felaktig transport eller mer än ett dygn mellan provtagning och utstrykning på plattor på laboratoriet så kan man inte lita på ett negativt svar.

Gc-odling behövs för resistensbestämning av bakterierna och för typning. Det är viktigt med resistensbestämning eftersom det nu finns multiresistenta gonokocker.

När det gäller det underlivs/urinprov som skickas till laboratoriet när man letar efter klamydia så utförs även GC-pcr på detta prov. Då undersöks enbart om gonokocker finns i underlivet och inte i någon annan lokal. Det räcker INTE när man är ute efter gonorré!