Utvecklingsmedel till utvecklingsarbete

Under 2023 utlyste Hållbarhetsnämnden Utvecklingsmedel för god och jämlik hälsa. Utvecklingsmedlen syftade till att stimulera utvecklingsarbeten så som utvecklade analyser, förbättrade arbetssätt, framtagande av metoder och material för att främja förbättrade livsvillkor, mer likvärdiga möjligheter, mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård, samt god och jämlik hälsa för alla i Gävleborg.

Alla regionfinansierade verksamheter hade möjlighet att ansöka om utvecklingsmedlen. Åtta verksamheter fick bifall på sin ansökan och sju av dem har genomfört sina utvecklingsarbeten under 2023. En sammanställning av vad verksamheterna gjort, vad det har lett till och hur det kopplar till god och jämlik hälsa i Gävleborg finns i rapporten Återrapportering 2023. Nedan ses också en kort beskrivning av respektive utvecklingsarbete, för fler verksamheter att inspireras av.

Återrapportering 2023 (pdf)

Genom att skapa en Hälsoskola för nyanlända vill Asyl- och migranthälsan minska utanförskap, minska ojämlik vård, öka förutsättningarna för integration, öka kunskaper om hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar, minska rädsla samt skapa trygghet hos målgruppen samt öka förståelsen mellan patienter och profession.

Utvecklingsarbetet riktar sig till prioriterad målgrupp för att uppnå god och jämlik hälsa i Gävleborg, vilket är visionen för Program för god och jämlik hälsa.

VO Akut/ambulans har under en tid sett ett behov av att arbeta med verksamhetens värdegrund och hur de ser på sitt uppdrag. Detta har identifierats bland annat utifrån avvikelser kring bristande bemötande och kommunikation. Genom att arbeta för att finna en gemensam syn kring vad verksamheten står för, vilka verksamheten finns till för samt ge chefer rätt förutsättningar och stöd vill Akut och ambulans på sikt uppnå en Nollvision för utanförskap.

Värdegrundsarbete inom verksamheter och verksamhetsområden är en viktig väg att gå för att uppnå vision och mål i Program för god och jämlik hälsa, utvecklingsarbetet Nollvision för utanförskap kan vara en väg för att nå detta, och ett arbetssätt som kan spridas till fler verksamhetsområden.

Det är långa köer för våra invånare för att få hörselapparat och det har varit svårt för hörselvården att möta det höga inflödet på grund av personalbrist. Genom att samla patienter i grupp för att utvärdera utprovning av hörapparat samt träning och repetition vill Hörselvården kunna ge invånarna hjälpmedel inom rimlig tid.

Att inom rimlig tid få hjälpmedel kan ge personer med hörselnedsättning mer jämlika möjligheter, färre hinder i vardagen och mindre isolation. Utvecklingsarbetet bidrar till visionen om god och jämlik hälsa för alla, och arbetssättet att samla patienter i grupp skulle kunna spridas till fler verksamheter.

Edsbyn Din hälsocentral har sedan tidigare utarbetat ett gruppkoncept där de arbetar med levnadsvanor och psykisk ohälsa. De kommer nu att vidareutveckla konceptet för målgruppen unga vuxna. De kommer också att stärka sin samverkan med föreningar och med Ovanåkers kommun. Allt med syftet att stärka fysisk och psykisk hälsa hos de unga vuxna.

Utvecklingsarbetet bidrar väl till flera av prioriteringarna i Program för god och jämlik hälsa: Ta hänsyn till jämlika möjligheter…, Gör befintliga uppdrag bättre och för alla, samt Samverkan med andra.

Som forskningsfinansiär kan och bör Centrum för forskning och utveckling ha mål för jämställdhet och jämlikhet i sin verksamhet. Därför behöver verksamheten kartläggas ur ett jämlikhetsperspektiv: det behövs en bedömning av vart pengarna går och vilken forskning som premieras. Det handlar inte bara om hur mycket pengar som går till män respektive kvinnor, utan även vilka forskningsområden som får stöd. Kartläggningen kommer därför också att se över vilka fält, områden och discipliner som finansieras, varför de gör det och vilka jämställdhetspolitiska konsekvenser det får. Kartläggningen kommer också att se över vilka som rekryteras som bedömare samt vilka kriterier som används för att bedöma kvalitet.

Att analysera sin verksamhets uppdrag, utbud, resultat och effekt ur ett jämlikhetsperspektiv är en rekommendation till våra verksamheter utifrån såväl Jämlikhetsutredningens rapport Jämlikt Gävleborg samt Program för god och jämlik hälsa. Den kartläggning som Centrum för forskning och utveckling ska göra kan bli ett gott exempel för att skapa intresse för fler verksamheter att belysa sin verksamhets uppdrag, utbud, resultat och effekt ur ett jämlikhetsperspektiv.

På ÖNH-klinikerna sker dagligen möten med barn i olika åldrar. Verksamheterna vill utveckla sina arbetssätt för att göra barnen mer delaktiga och införstådda i sin vård genom att ta fram en informationsfolder med bilder och enklare text riktad till barn 0-18 år. Målet med utvecklingsarbetet är att barnen ska få större möjlighet till information riktade till dem, barnen ska känna sig delaktiga, barnen ska känna sig trygga och välkomna, och barnen ska känna sig jämlika övriga patientgrupper på mottagningen. 

Utvecklingsarbetet riktar sig till prioriterad målgrupp för att uppnå god och jämlik hälsa i Gävleborg, vilket är visionen för Program för god och jämlik hälsa, och riktar in sig på förändrade/förbättrade arbetssätt för att skapa ökad inkludering, vilket följer prioriteringarna för Program för god och jämlik hälsa.

Storvik Din hälsocentral driver sedan våren 2022 Må-bättre-grupper för patienter vid hälsocentralen. Syftet med grupperna är att minska psykisk och fysisk ohälsa genom förändring av levnadsvanor. Verksamheten avser att vidareutveckla konceptet stresshanteringstekniker samt öppna träffar efter avslutat ordinarie program för att effekterna av programmet ska bli bestående.

Utvecklingsarbetet förväntas ge ett bestående förändrat arbetssätt, som läggs till ett redan implementerat och långsiktigt arbete för en prioriterad målgrupp.

Lungpatienter behandlas idag enbart på Lungmottagningen på Gävle sjukhus och patienter från Hälsingland upplever att det är en lång resa till Gävle för att göra det uppföljande spirometritestet. Enheterna Lungmottagningen på Gävle sjukhus och Medicinmottagningen på Hudiksvalls sjukhus avser därför att starta ett utvecklingsarbete för att det uppföljande besöket för spirometritest ska kunna utföras på hemsjukhuset.

Utvecklingsarbetet bidrar till så väl ekonomisk-, miljömässig och socialt hållbar utveckling genom minskade antal resor och mer jämlika möjligheter för hälsingepatienter. Utvecklingsarbetet innebär också samverkan mellan mottagningar, vilket uppmuntras. Vi ser fram emot att följa ert arbete!

Kontakt

Hanna Höghielm
Avdelningschef Folkhälsa och hållbarhet, Regional utvecklingsförvaltning
hanna.hoghielm@regiongavleborg.se

Andra typer av medel

För information om andra typer av medel hänvisas till: