Kvalitetsuppföljning av klinisk utbildning

Kvalitetsuppföljning av klinisk utbildning inom hälso-och sjukvård.

Varje år genomförs ungefär 7 500 veckor klinisk utbildning inom hälso-och sjukvården i Region Gävleborg. För att fånga upp förbättringsområden som leder till fortsatt hög och jämn kvalitet är det av yttersta vikt att få återkoppling från studenter/studerande/elever, medarbetare och chefer på hur den kliniska utbildningen fungerar. Därför ber vi studenter/studerande/elever, medarbetare och chefer fylla i kvalitetsuppföljningen i våra utvärderingsenkäter. 

Frågor i enkäterna

Enkäterna innehåller några bakgrundsfrågor och 10–12 frågor. Frågorna besvaras med skalan 1 (instämmer inte alls) till 8 (instämmer helt och hållet). 

Redovisning av enkätsvar

Enkätsvaren hanteras konfidentiellt, vilket innebär att enkätsvaren från dig som enskild individ inte går att identifiera samt att resultatet presenteras på gruppnivå. I grupper med få svar (färre än sju svarande) räknas resultatet samman med närmaste större enhet. Resultatet kommer att återrapporteras till de enheter som haft studenter/studerande/elever i klinisk utbildning.

Frågor

Kontaktpersoner vid frågor om utvärderingsenkäterna: 

Pia Johansson, utbildningschef, pia.johansson@regiongavleborg.se

Maria Halvarsson, samordnare klinisk utbildning, maria.halvarsson@regiongavleborg.se

Sjuksköterskeprogrammen: Catrine Björn, studierektor för sjuksköterskeprogrammen, catrine.bjorn@regiongavleborg.se

Undersköterskeutbildningar: Ylva Strömbom, studierektor psykologer och övriga utbildningar, ylva.strombom@regiongavleborg.se

Utvärderingsenkäter

Använd inte webbläsaren Internet Explorer när du fyller i enkäterna nedan.

Studenter

VFU - kvalitetsuppföljning – studentperspektiv

Elever/studerande

APL/LIA kvalitetsuppföljning – elev- och studerandeperspektiv

Medarbetare/handledare

VFU - kvalitetsuppföljning – medarbetarperspektiv

Chefer

VFU - kvalitetsuppföljning – ledningsperspektiv