Internt miljöarbete

Region Gävleborgs miljöarbete är till för att minska negativ påverkan på människors hälsa och livsmiljö samt att kraven på god kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet tillgodoses. Kunskapen om miljöns påverkan på människors hälsa och livskvalitet blir allt större. Människor ska leva ett gott liv i en god miljö.

Region Gävleborg värnar om miljön och arbetar systematiskt med de interna miljöfrågorna för att minska den negativa miljöpåverkan som kommer från de arbetsuppgifter våra verksamheter utför.

Genom ett aktivt miljöarbete minskar våra utsläpp till naturen och atmosfären när det gäller avfall, kemikalier, läkemedel och gaser samt andelen förnybar energi ökar över tid.

Strategiska insatser på olika områden tillsammans med att miljöarbetet är en naturlig del i verksamheternas vardag är en förutsättning för att hushålla med naturresurser och energi.

Miljöarbetet är en betydelsefull del för att ställa om till ett miljömässigt hållbart samhälle. Det ökar länets attraktivitet, bidrar till regionens utveckling och ökar Region Gävleborgs attraktivitet som arbetsgivare. Ett framåtsyftande miljöarbete är en profilfråga och ger stärkt varumärke.

Region Gävleborgs miljökrav kan bidra till andra aktörers möjligheter att minska sin klimat- och miljöpåverkan.

Kontakt

Miljöchef Susanna Andersson 
miljo@regiongavleborg.se
026-15 57 03