Länshandboken

Barnhälsovård - Rutiner som gäller i Gävleborg och inte finns i Rikshandboken.

Autism – checklista till remiss från barnhälsovård till barn och familjehälsa – Platina id 01-761494 (pdf) 

Barnhälsovård – riktlinjer – Platina id 09-320459 (pdf) 

Barnhälsovårdsjournal – överföring till elevhälsans medicinska insats – skolor med kommunal och annan huvudman – rutin  – Platina id 09-325247 (pdf)

Barn som far illa – regiongemensamma rutiner runt orosanmälan och utredning avseende barnmisshandel

BCG-vaccination till barn som löper ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta 09-528706 (pdf) 

Befolkningsregister – genomgång av befolkningsregister för den egna barnavårdscentralen (pdf)

Hepatit B-positiv mor - vaccinering och uppföljning av barn - 09-47611

Hörselscreening vid 4-årskontroll, remisskriterier till Hörselvården – 09-190869 (pdf)

Information till BVC (barnhälsovårdssjuksköterska och barnhälsovårdsläkare, primärvård)  om utfall i screening för SCID - 09-561431 (pdf)

Informationssäkerhet – Rutin för hantering av personer med skyddad identitet i vården – 11-544549 (pdf) 

Informationsöverföring, vid utredning av barn 0-5 år med misstänkt försenad psykomotorisk utveckling – 09-559771 (pdf)

Journalöverföring vid skyddad identitet (pdf)

Knöl i bröstet hos barn – Information till primärvård gällande remittering till specialistvård, VO BUS och VO Kirurgi – 09-699718

Komjölksfri ersättning och förskrivning - 09-453430

Kort tungband - 09-490867

Kvinnlig könsstympning riktat hälsosamtal inom Barnhälsovård – Platina id 09-664606 (pdf)

När barnhälsovården inte får kontakt med vårdnadshavare - Barnhälsovård Primärvård – Platina id 09-664925 (pdf)

OAE-flöde - VO Kvinnosjukvård, VO Barn- och ungdomssjukvård, VO Primärvård, VO Specialmedicin, VO ÖNH – Platina id 09-51360 (pdf)

Remisskriterier logoped (pdf)

Samverkansöverenskommelse – läkar- och hälsoundersökning samt tandhälsoundersökning för barn och unga 0- 20 år som vårdas utanför det egna hemmet - 01-189759 

Skallasymmetri - åtgärder och utredning - 09-64259 

Synprövning av barn på BVC och i EMI - 09-129388 

Vaccination av prematurfödda barn - 09-283592

Vaccination mot rotavirusinfektion - 09-264545

Ät- och sväljutredning av barn 0-17 år - Remisskriterier, Logopedenheten Gävleborg – Platina id 09-440763 (pdf)

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar (pdf)