Om elektronisk handel (e-handel)

E-handel är ett sätt att effektivisera inköpsprocessen med IT som stöd. Kommunikationen sker elektroniskt och ersätter till stor del den korrespondens som idag sker pappersvägen. Denna effektivisering är bra för både Region Gävleborg och leverantörer.

I vårt inköpssystem kan vi göra leverantörernas utbud av varor och tjänster kända i Region Gävleborg. För leverantörerna tror vi att det medför ökad avtalstrohet, med förbättrad lönsamhet som följd.

Ökad avtalstrohet innebär också en sammanhållen bild av vad vi köper och kan därmed förbättra våra behovsbeskrivningar och därmed våra upphandlingar.

En leverantör som ansluter sig till Region Gävleborgs inköpssystem blir direkt åtkomlig för hela Region Gävleborgs beställarorganisation. Den tillgängligheten uppnås inte med samma smidighet för de leverantörer som av någon anledning väljer att inte ansluta sina befintliga avtal till detta arbete.

Grunden för inköpen är de ramavtal som tecknas med leverantörerna och som läses in i systemet. Med avtalen som grund laddas kataloger med prislistor in i systemet och blir lättillgängliga för de som ska beställa varor eller tjänster. Beställningen skickas efter godkännande av behörig chef som en order vidare elektroniskt till leverantören. Efter leverans av varor mottas fakturan i systemet och kontrolleras automatiskt om den stämmer överens med beställningen. Fakturan skickas därefter till betalning.

Leverantören får alltså beställningar som redan godkänts av betalande chef. Risken för tvistigheter vid faktureringen och reklamationer minimeras.

Mer information om att som leverantör ansluta sig till e-handel.