Miljö och hållbarhetskrav vid upphandling och inköp

Inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och entreprenader.

Miljöpolicyn och miljöprogrammet är Region Gävleborgs styrande dokumentet som säger att miljöhänsyn ska tas när vi upphandlar och köper in varor, tjänster och entreprenader.

Miljöavdelningen och inköpsavdelningen tar tillsammans fram krav och samarbetar för att ställa miljökrav i upphandlingar.

Upphandling är ett effektivt verktyg för att minska Region Gävleborgs miljöpåverkan.

Gemensam uppförandekod för leverantörer

Samtliga regioner samarbetar i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Vår gemensamma uppförandekod för leverantörer bygger på FN-initiativet Global Compacts tio principer, vilka delas in i följande fyra huvudområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Uppföljning av leverantörer sker utifrån åtta prioriterade riskområden som är fördelade nationellt i syfte att säkerställa ett effektivt användande av resurser.