Regler, krav, lagar

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar. Dessa behöver både Region Gävleborg, leverantörer och besökare känna till och följa.

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns information om bland annat den lagstiftning som styr upphandling inom offentlig sektor.

De flesta av Region Gävleborgs upphandlingar sker enligt LOU.

Miljö- och hållbarhetskrav

Inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljö- och hållbarhetskrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och entreprenader.