Om barnrätt i organisationen

Vare sig du är medarbetare, chef eller förtroendevald inom Region Gävleborg så ska du arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det är tydligt i Region Gävleborgs styrdokument att barn och unga är en prioriterad målgrupp och att hänsyn ska tas till barnets rättigheter.

Nedan finns det samlad information och inspiration för hur du kan ta reda på mer om barnets rättigheter och vad det betyder för din roll. Enligt lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter så läggs allt större vikt vid att alla rättstillämpare, alla vuxna, som arbetar med barn eller fattar beslut som rör barn ska se till barnets perspektiv och barnets bästa. Därför är det bra att se över sin kunskapsnivå och vilka förutsättningar som finns på din arbetsplats och verksamhet. Ta gärna hjälp av reflektionsfrågorna i rullistan nedan.

Ytterligare stöd för vår ledning i Region Gävleborg finns genom Handlingsplanen inför att barnkonventionen blir lag, se länk nedan i rullista. Den innehåller de förutsättningar som behöver finnas på plats inom organisationen för ett barnrättsarbete med hög kvalité. När större beslut berör barn och unga direkt eller indirekt ska en prövning av barnets bästa genomföras. Region Gävleborg har både rutin och mall som stöd för att genomföra sådana i samband med riskanalyser. Mer information om prövning av barnets bästa och länkar finns på sidorna under barnrätt.

Det pågår mycket nationellt arbete i att öka kunskapen om barnets rättigheter i kommuner och regioner. Det finns därför mycket utbildningar och information att ta del av vid behov. Rekommenderat är att ta del av Barnombudsmannens arbete för att föra in barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Titta gärna särskilt på webbutbildningen Barnrättsresan som du hittar här: Verktyg för barnrätt i praktiken.

Det samlas också kunskaper om regionernas och kommunernas arbete med barnets rättigheter hos förbundet Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den som vill fördjupa sig i det kan hitta information här: SKR barnets rättigheter.

Det här innebär barnkonventionen:

Som medarbetare vid Region Gävleborg har vi gemensamt att vi ska förhålla oss till och arbeta med barnrättsperspektivet, det innebär att vi alla ska ta hänsyn till och medverka till barns bästa i vårt arbete och i de händelser och aktiviteter vi genomför. Det betyder att detta berör alla, vare sig du jobbar direkt eller indirekt med eller för barn. Det är bra att se över hur det ser ut i just er verksamhet och vilka förutsättningar som behövs för att du ska känna dig trygg i att arbeta i enlighet med barnets rättigheter.

Fundera över de här frågorna:

 • Har ni användbara metoder eller verktyg för att kunna avgöra vad som är barnets bästa i ett visst fall eller ärende? Har ni metoder för att avgöra barnets bästa eller konsekvenser för barn som grupp?
 • Har ni ett bra forum för att ta upp reflektioner, frågor och funderingar kring vad ett praktiskt arbete med barnkonventionen innebär?
 • Finns det utbildning du kan gå för att få mer kunskap om barnets rättigheter?
 • Har ni tillräckliga metoder för att kunna hämta in synpunkter från barn själva?

Vid Region Gävleborg har vi gemensamt att vi ska förhålla oss till och arbeta med barnrättsperspektivet, det innebär att vi alla ska ta hänsyn till och medverka till barns bästa i vårt arbete och i de händelser och aktiviteter vi genomför. Det betyder att detta berör alla, vare sig du jobbar direkt eller indirekt med eller för barn. Som chef handlar det mycket om att fortsätta skapa förutsättningar för att ett gott barnrättsarbete ska kunna bedrivas inom verksamheterna. Ett gott barnrättsarbete kan till exempel handla om att:

 • Fatta beslut om och avstätta tid och resurser för ett långsiktigt barnrättsarbete.
 • Se över barnrättsperspektivet i budget och styrdokument

Fundera över följande frågor: 

 • Har ni användbara metoder för prövning av barnets bästa eller reflektion kring barnkonsekvensanalyser?
 • På vilket sätt lyssnar ni och inhämtar synpunkter från barn?
 • På vilket sätt och när använder ni er av kunskap om barns livsvillkor?
 • Har ni forum att diskutera och reflektera utifrån barnets rättigheter i er verksamhet?
 • Vilka behöver ni samverka med?
 • Sker det kontinuerlig utbildning om barnets rättigheter? Har chef och medarbetare tagit del av utbildning?

Som förtroendevald är det fördelaktigt att be om mer kunskap om barnets rättigheter, men också om barn och ungas uppväxtvillkor i länet. Det kan också vara bra att se över om det kanske krävs några särskilda politiska beslut som kan hjälpa arbetet i organisationen framåt. Det kan handla om att prioritera ett barnrättsperspektiv i alla styrdokument, årsplaner osv.

SKR har tagit fram 9 framgångsfaktorer för ett lyckat barnrättsarbete som är bra för förtroendevalda att känna till.

1. Ta reda på om det finns ett beslut i fullmäktige (styrelse) om att arbeta i enlighet med konventionen.

2. Ta in skrivningar om rättigheterna i alla styrande dokument.

3. Verka för att det ska finnas ett krav på återrapportering till den politiska nivån.

4. Kartlägg kunskapsnivån.

5. Besluta om en samordningsfunktion.

6. Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen.

7. Förankra arbetet i hela organisationen.

8. Genomför aktiviteter på olika nivåer.

9. Be om handledning och stöd om det behövs.

Läs mer om framgångsfaktorerna här

Nationell strategi och material från regeringen

Nationell strategi för att stärka barnets rättigheter

Vägledning vid tolkning och tillämpning

Kartläggning över hur svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen.

Region Gävleborgs medarbetare hittar utbildningen i Kompetensportalen, övriga intresserade kan ta del av den här.

Region Gävleborgs grundutbildning i barnrätt och barnkonventionen (pdf)

Frågor och svar om barnrättsarbetet

Region Gävleborg arbetar med barnrätt genom beslutsprocesser som påverkar barns liv på olika sätt. Inom regionen hanteras olika områden, som hälso- och sjukvård, kultur, infrastruktur, och utveckling för att främja goda och jämlika livsvillkor för alla. Barnets perspektiv beaktas genom att barn ses som kompetenta och respekteras, samtidigt som de har trygghet och skydd i sin delaktighet.

Region Gävleborg har en handlingsplan för barnrättsarbete och erbjuder utbildning och verktyg för att praktiskt tillämpa barnets rättigheter. Lagen om barnets rättigheter och den nationella strategin gäller alla i en offentlig organisation, oavsett verksamhet och uppdrag. Varje förvaltning identifierar vad som behöver stärkas och utvecklas för barnrättsbaserat arbete.

Alla verksamheter inom Region Gävleborg berörs av barnrättsarbetet, oavsett om barnen är mer direkt eller indirekt påverkade. Exempel på berörda verksamheter kan vara hälso- och sjukvård för barn som patienter eller anhöriga, kulturinsatser riktade till barn, och fördelning av medel till ungdomsorganisationer. Alla barn i Sverige har samma rättigheter oavsett om de har medborgarskap, tillfälligt uppehållstillstånd, är asylsökande, EU-medborgare eller vistas i Sverige utan tillstånd och definieras som människor under 18 år.

Bästa stället att börja på är hos barnombudsmannen.se som har mycket bra information, inte bara om barnkonventionen utan också kunskap kring metoder och verktyg som du kan använda för att arbeta med barnets rättigheter.

Mer inspiration går att hitta på Sveriges kommuner och regioners hemsida, där det finns nätverk, metoder, kunskapssammanställningar och så vidare.

Mer specifika frågor om barnrättsarbetet i Region Gävleborg hänvisas till avdelning folkhälsa och hållbarhet.

Som medarbetare, chef eller förtroendevald inom Region Gävleborg måste du arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det är en prioriterad målgrupp, och du ska ta hänsyn till barnets rättigheter enligt Region Gävleborgs styrdokument. Det betonas att alla som arbetar med barn eller fattar beslut som rör barn ska ta barnets perspektiv och bästa i beaktning.

Det är viktigt att du som anställd inom Region Gävleborg skaffar dig kunskap om hur just din verksamhet arbetar utifrån barnets rättigheter och vad ni behöver stärka, utveckla och arbeta vidare med. Om din verksamhet sällan arbetar med barn eller inte ser sig påverka barn behöver ni kunna motivera varför ett barnrättsperspektiv inte är nödvändigt i specifika frågor.

Att barnets rättigheter är en lag innebär att alla befintliga lagar som gäller för Region Gävleborg måste tolkas utifrån hela barnkonventionen, inte bara de delar som tidigare har transformerats i lagarna. Det blir viktigare att i beslutsprocesser och utredningar visa hur ett helhetsperspektiv på barnets rättigheter har beaktats. Alla rutiner, riktlinjer och verktyg i Region Gävleborg kan behöva ses över för att göra barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa.

Fördelar med barnkonventionen som lag inkluderar att den kan tillämpas direkt av domstolar och myndigheter, att barn ses som rättighetsbärare och att eventuella luckor i lagstiftningen kan täppas till. Barnkonventionens artiklar 1-42 är inkorporerade i svensk lag, vilket ger den samma status som andra lagar i Sverige. Detta innebär att staten, regioner, kommuner och även privata aktörer som utför tjänster åt staten som berör barn är skyldiga att följa konventionen. Den lagliga texten kan hittas på Riksdagens hemsida.

Nej, barn får inte alltid göra som de vill, men det betyder inte automatiskt att barn har skyldigheter. Det är vuxna som har skyldigheter och ansvar att stötta barnet under uppväxten och lära barnet om reglerna i vardagen och samhället. Alltså de förväntningar som finns på oss i samhället gällande moral, plikt och att vara god mot sin medmänniska och så vidare.

Om det är juridiska skyldigheter som menas så är dessa oftast indirekta och inkluderar att följa lagar och regler som är tillämpliga på deras ålder. Poängen här är att många barn har större risk att inte få sina rättigheter tillgodosedda enligt samhällets rådande normer än de har att få för mycket av sin vilja igenom.