Ansvar och roller

För att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen krävs insatser inom många områden och av flera aktörer. Nedan beskriver vi övergripande några centrala aktörer i Gävleborg och deras ansvarsområden.

Region Gävleborgs arbete i god och jämlik hälsa styrs av Programmet för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg.

Ansvar

Region Gävleborgs verksamheter har ansvar och möjlighet att bidra till god och jämlik hälsa genom respektive arbetsområde. Det betyder verksamheter som hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Region Gävleborgs verksamheter styrs utav det interna styrdokumentet Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg.

Roll

Region Gävleborgs roll i folkhälsoarbetet är att i samverkan med övriga aktörer i länet göra det så bra som möjligt för vår gemensamma befolkning. Alltså vi har inget ansvar att leda folkhälsopolitiken ute i länet, utan vi är en samverkansaktör på samma nivå som kommunerna i länet med sina respektive verksamheter.

Samverkan

Även om Region Gävleborg ansvarar för att implementera folkhälsopolitiken i sina verksamhetsområden så är samverkan en nödvändighet för att uppnå god och jämlik hälsa. Det finns därför många överenskommelser, avtal och strategier som tagits fram tillsammans med kommuner och civilsamhället exempelvis.

Länsstyrelsens uppdrag är att vara en länk mellan nationellt, regionalt och lokalt folkhälsoarbete. De stöttar kompetensutveckling och stärker lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete, utifrån den nationella folkhälsopolitiken.

Samverkan

Länsstyrelsen i Gävleborg har många pågående samarbeten med Region Gävleborg till exempel kring barnrättsdagar, ANDTS, våld i nära relationer med mera.

Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats.

Ansvar

Kommuner i Gävleborg ansvarar för att implementera folkhälsopolitiken i sina respektive verksamhetsområden så som Social omsorg, förskola och skola inklusive elevhälsa, plan- och byggfrågor, miljö och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten, bibliotek, bostäder med mera.

Roll

Exempel på aktiviteter där kommuner har sin roll i samverkan mellan kommuner och andra organisationer för folkhälsa är: Föräldraskapsstöd, ANDTS-prevention, främjande av psykisk hälsa, initiativ för ökad fysisk aktivitet, trygghetsskapande samhällsplanering med mera.

Samverkan

Region Gävleborg och kommunerna har god samverkan inom flera områden viktiga för folkhälsan. Samverkan handlar om att stärka varandra och identifiera glapp för att undvika att medborgare faller mellan stolarna. Det är ett dynamiskt samarbete där ingen av organisationerna har ett större ansvar än den andra i att leda folkhälsoutvecklingen

Civilsamhället är en viktig samverkanspart för samtliga organisationer som ansvarar för god och jämlik hälsa.

Många idéburna organisationer erbjuder aktiviteter med fokus på folkhälsa. Till exempel idrottsrörelsen, som genom integrationsprojekt och aktiviteter riktade till barn i skolan främjar fysisk aktivitet och andra goda levnadsvanor för alla. Även kultursektorn och friluftslivsorganisationerna erbjuder aktiviteter av betydelse för folkhälsan.