Prövning av barnets bästa

För att underlätta ett barnrättsbaserat arbete finns här information, stöd och material om verktyget prövning av barnets bästa.

Enligt svensk lag ska alla åtgärder och beslut som rör barn i första hand beakta barnets bästa. Rutin prövning av barnets bästa gäller hela organisationen. Den ska användas i ordinarie beslutsprocesser och i planering, utveckling av samt vid förändringar av våra verksamheter i Region Gävleborg.

Nedan finns stöd utöver rutinen för dig som står inför att göra en prövning inom er verksamhet, eller som behöver mer information om verktyget. Läs gärna våra vanliga frågor och svar om prövning av barnets bästa.

Mer information

Denna rutin är för dig som ansvarar för processer och beslut som berör barn - direkt eller indirekt. Efter genomförd prövning får du som ansvarig en dokumenterad professionell vägledning i vad som är barnets bästa för det specifika ärendet eller förändringen.

Rutinens syfte är att beskriva tillvägagångssätt för prövning av barnets bästa, även kallat barnkonsekvensanalys, utifrån gällande lagstiftning.

Prövning av barnets bästa, Region Gävleborg (Platina id 09-531985)

För att underlätta arbetet för dig som ska göra en prövning utifrån de sex stegen, finns en färdig dokumentationsmall att använda.

Dokumentationsmall prövning av barnets bästa, Region Gävleborg (Word)

Varför ska jag göra prövningar?

Prövning av barnets bästa är ett verktyg för att systematiskt omsätta och säkerställa barns rättigheter, och därmed ett barnrättsperspektiv, i Region Gävleborgs planerings-, besluts- och ärendeprocesser.

Hur gör jag?

Följ rutinens 6 steg:

  1. Beskriv ärendet där beslut ska fattas.
  2. Lyssna till barnet eller barnen.
  3. Inhämta kunskap och låt barnkonventionen vägleda.
  4. Ta fram handlingsalternativ och analysera konsekvenser.
  5. Bedöm barnets bästa och fatta beslut.
  6. Återkoppla och utvärdera.

Vad får jag efter att ha följt rutinen?

Efter genomförd prövning enligt rutin får du som ansvarig en dokumenterad professionell vägledning i vad som är barnets bästa för det specifika ärendet, beslutet eller förändringen.

Barnombudsmannen har mycket kunskap och utbildningar att använda sig av i barnkonventionen, barnrättsperspektiv och prövning av barnets bästa. Hur tar en verksamhet hänsyn till barnets bästa inför en åtgärd eller ett beslut? Vilken teori finns att luta sig mot? Hur kan en prövning av barnets bästa gå till? Det är några frågor som Barnombudsmannen besvarar genom sitt webbseminarie. Barnombudsmannen delar dessutom med sig av sina erfarenheter efter att ha mött och diskuterat frågan med representanter för olika verksamheter.

Barnombudsmannens Webbseminarie - Vad innebär prövning av barns bästa-art 3 i barnkonventionen 
Prövning av barnets bästa - YouTube (54 minuter inkl. paus)

Presentationsmaterialet till webbseminariet (pdf) 

Barnombudsmannen har tagit fram ett stödmaterial som innehåller teoretisk bakgrund, steg som är viktiga att ta hänsyn till vid en prövning och förklarar viktiga begrepp.

Prövning av barnets bästa: Ett stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner (pdf)

Exempel från andra organisationer som gjort barnkonsekvensanalyser

Region skånes Covid konsekvensanalys (pdf)

Länsstyrelsens covid konsekvensanalys (pdf)

Kort introduktion till rutinen för barnets bästa.

APT-material - rutin prövning av barnets bästa (pdf)