Barnrätt

Barn och ungdomar är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. I Gävleborg finns genom biblioteksklustret Helgebiblioteken en gemensam vision för arbetet med barn och unga. Tillsammans kan vi lägga grunden för en bra och likvärdig biblioteksverksamhet för barn och unga i Gävleborg.

FN:s konvention om barnets rättigheter, olika styrdokument och respektive kommuns biblioteksplan ska vara basen i detta strategiska arbete och vi på biblioteksutveckling finns som stöd till biblioteken.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har blivit svensk lag

Det betyder att biblioteken och all offentlig verksamhet ska ta beslut med hänsyn till barnets eller barnens bästa (artikel 3 i FN:s konvention om barns rättigheter). Domstolar och andra rättstillämpare kommer nu i högre grad att ta hänsyn till barnets rättigheter.  Barnkonventionen berör alla delar av bibliotekets verksamhet, inte bara barnverksamheten. Det är chefen som är ytterst ansvarig för att barnkonventionen genomförs på biblioteket.

Vad gör vi?

Vi på Biblioteksutveckling vill verka som ett stöd till biblioteken i arbetet med att implementera FN:s konvention om barns rättigheter. Det gör vi bland annat genom att ordna två utbildningsdagar för HelGes chefsgrupp där Åsa Ekman handleder oss i arbetet. Åsa Ekman har arbetat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om barnkonventionen i mer än 15 år. All personal behöver ha kännedom om innehållet i barnkonventionen. Därför arbetar vi på olika sätt för att sprida kunskapen även bland personalen på biblioteken. Bland annat genom att utbilda, informera och reflektera kring barnrätt tillsammans med HelGes grupp för personal som jobbar med barn och unga.