Min vårdplan och kontaktsjuksköterska

Välinformerade patienter är en förutsättning för patientmedverkan i den egna vården. Kontaktsjuksköterskan (KSSK) och Min vårdplan (MVP) är två viktiga delar för att tillgodose att patienter och närstående får information och kunskap anpassade efter sina behov.

Kontaktsjuksköterskan (KSSK) har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att vara särskilt tillgänglig, att informera om kommande steg i vård och behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper. Den kontinuitet som en KSSK innebär leder även till en ökad trygghet för patienter och närstående vilket är grundläggande för en aktiv patientmedverkan.

Även patientrapporterade mått via enkäter (självskattningsformulär) är viktiga verktyg för att öka patienternas medverkan i den egna vården.

Alla patienter ska erbjudas en individuell vårdplan. Planen ska förutom behandlingsinformation också innehålla individuellt anpassade cancerrehabiliterande åtgärder. I det ingår även att alla patienter och närstående ska informeras om rätten till förnyad bedömning. Planen ersätter inte den individualiserade information som varje patient måste ha, dokumentet syftar i stället till att medvetandegöra vilken typ av information som är absolut nödvändig för att patienten själv ska förstå sin situation och vad den har rätt att få information om.

Nationell min vårdplan finns nu för de flesta diagnoser och diagnosgrupper, dels i pappersform, dels på 1177.se. Den kan användas i alla regioner och verksamheter där cancerpatienter utreds, behandlas och följs upp.

Arbete pågår med att ta fram och erbjuda nationella versioner av "Min vårdplan cancer" som kan användas i alla regioner och verksamheter. Planen är att ta fram och ge ut en nationell min vårdplan per diagnos/diagnosgrupp dels i pappersform, dels på 1177.se.