Patientmedverkan – cancersjukdomar

Samverkan med patient- och närståendeföreträdare i vårdutvecklingsarbetet är av stor vikt för att få en vård med ett patientperspektiv, vilket är en målsättning i den nationella cancerstrategin. Detta sker på många nivåer och med olika arbetssätt.

Patient-  och närståenderåd

Det har under de senaste åren skett en positiv utveckling i arbetet med patientsamverkan. Patient- och närståendeföreträdare finns numera representerade i många grupper som arbetar med vårdutveckling i Gävleborg.

Patient- och närståenderådet (PNR) är ett självständigt råd och bevakar patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom region Gävleborg.

PNR är en del av styrgruppen för programområde cancersjukdomar och finns även representerat på sjukvårdsregionalnivå i RCC Mellansverige.

Ljuspunkten

PNR driver även arbetet med Ljuspunkten som en del i cancerrehabilitering. Ljuspunkten är en mötesplats som är till för alla cancerdrabbade och närstående oavsett kön, ålder och diagnos.

Ljuspunkten är ett projekt som bedrivs av volontärer som själva har erfarenhet av cancer. Ljuspunkten fungerar som en social mötesplats där både drabbade- och närstående kan träffas och stötta varandra.

Att få rehabilitering och stöttning är viktigt både under och efter sjukdomen, därför har Ljuspunkten som mål att erbjuda olika aktiviteter – såväl fysiska som sociala.

Ljuspunkten