Blodsmitta

Blodburen smitta

  • Tillämpa basala hygien rutiner.
  • Det viktigt att arbeta lugnt och metodiskt samt att använda rätt säkerhets- och skyddsutrustning.

Att märka ut prover där vetskapen finns om att smittorisk föreligger kan leda till att hanteringen av prover sker olika beroende på märkning. Det innebär att risken för smitta kan bli högre då vi aldrig kan veta om smittorisk föreligger eller ej, då inte alla patienter har smittestats.
För Klinisk Kemi innebär det att vi hanterar alla inkommande blodprover på samma sätt. Märkning av rören är därför ej aktuellt. Eventuell smitta skall dock alltid anges i patientens anamnes om det är av vikt för diagnos.

Vid exponering med risk för blodburen smitta

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården. Allt blod och blodtillblandade kroppsvätskor/sekret ska betraktas som potentiellt smittsamt. Risk för överföring föreligger när blod eller blodtillblandad kroppsvätska/sekret hamnar på skadad hud eller slemhinna (till exempel mun, näsa, ögon) samt vid stick- eller skärskada från blodförorenat föremål.

Här nedan följer regionens rekommenderade åtgärder vid händelse som medfört risk för smittöverföring.

Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram (pdf)

Provtagningsanvisning Stickskada, misstänkt smittkälla (pdf)