Remissinformation

Remisser Klinisk kemi och mikrobiologi Gävleborg

Remisstyp Format Artikelnummer
Remiss 1
Bassortiment
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin
Region Gävleborg
A4-format lila kant  Proceedo artikelnr. 247287
Inköpssystemet Proceedo
026-154300
Remiss 2
Odling och PCR
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin
Region Gävleborg
A4-format, grön kant

Proceedo artikelnr. 247314
Inköpssystemet Proceedo
026-154300

Remiss 3
Serologi
Klinisk kemi och mikrobiologi
Laboratoriemedicin
Region Gävleborg
A4-format, grön kant

Proceedo artikelnr. 1132788
Inköpssystemet Proceedo
026-154300

Remiss Klinisk kemi 
Koagulationsutredning - venös trombos
A4-format

Öppna via länken: 
Koagulationsutredning - venös trombos - 09-438656

Spara ner, fyll i, skriv ut och skicka.

Remiss till Klinisk kemi
Koagulationsutredning - blödning
A4-format

Öppna via länken: 
Koagulationsutredning - blödning - 09-438655

Spara ner, fyll i, skriv ut och skicka.

Remiss till Klinisk kemi
P-Apixaban, P-Rivaroxaban, P- Heparinaktivitet, LMW
A4-format

Öppna via länken: 
P-Apixaban, P-Rivaroxaban, P- Heparinaktivitet, LMW - 09-438653

Spara ner, fyll i, skriv ut och skicka.

Externa beställare kan kontakta kundtjänst 026-15 55 55

Obs! Varje remiss har ett unikt id-nummer och får inte kopieras.

Hur man fyller i remissen

Fullständigt ifyllda remisser bidrar till korrekt analysresultat. Använd streckkodsetikett för både patientuppgifter och beställare.

Remisserna skall före provtagningen förses med både beställar- och patientidentitet i både klartext och streckkod, detta gäller samtliga remisser. Beställaridentiteten avser den betalningsansvarige.

Remisserna läses in via scanning, därför är det viktigt att ifyllande av remissen sker korrekt. Felaktigt ifyllda remisser kan medföra försenade svar.

Det är viktigt att remissen fylls i rätt med streck eller kryss i avsedda rutor. Markera med X vid datum och tid.

Använd blå eller svart penna.

Beställare/avsändare

Använd streckkodsetikett.

Beställare som ej kan skriva ut sin beställarkod med streckkod, kontakta kundtjänst 026-15 55 55.

Smittskydd

Prover för Chlamydia trachomatis och gravidscreen som ska debiteras av Smittskyddsenheten(www.regiongavleborg.se/smittskydd) måste ha egen beställarkod. Viktigt att dessa används annars blir debiteringen på remitterande enhet. Beställarkoder kan beställas från Laboratoriemedicin om man inte kan skriva ut dem själv.

Obs! Viktigt! Om Smittskyddet ska debiteras kan inga andra prover med annan debiteringsadress begäras på samma remiss.

Telefonnummer

Ett aktuellt telefonnummer direkt till beställare (inte till växel eller telefonsvarare) är viktigt för snabb telefonkontakt när telefonsvar bedöms som angeläget. Vid rutan för Akutprov finns rad där telefonnummer ska anges.

Patientuppgifter

Använd streckkodsetikett. Patientuppgifter ska anges i tydlig klartext.

Handskrivet personnummer skrivs in i särskilt rutmönstrat fält på remissen.

Trycket måste vara tydligt och personnumret på remissen måste ha 10 siffror för identifiering.

Identitetskontroll

Utför identitetskontroll genom legitimationshandling eller genom att be patienten själv uppge personnummer och namn.

Uppgifterna kontrolleras mot de som finns på remiss och provkärl. Kan patienten ej själv uppge sin identitet, kontrollera mot identitetsband eller i förekommande fall anhörig.

Socialstyrelsens föreskrifter för blodtransfusion gäller vid provtagning för transfusionsmedicinsk undersökning t ex blodgruppering och förenlighetsprövning.

Kommentarer

Skriv in kommentarer i därför avsedd ruta, t ex anamnes, frågeställning eller medicinering.

Det är viktigt att man skriver in kliniska data, lokalisation av t.ex. sår och ev. pågående antibiotika på remissen för rätt bedömning av provet.

Kommentarer kommer inte med på svarsutskrift.

Signatur

Provtagaren signerar remissen efter provtagning i signatur-rutan.

Provtagningsdatum och tid

Provtagningsdatum anges med skrivet årtal och månad, men med kryssmarkering av provtagningsdag i datumrutan. Markera provtagningstiden i rutorna tim och min vid provtagningstillfället.

Beställning av analys/undersökning

Analyser inom en ram med fet linje och samma nummer/bokstäver efter analysen/analysgruppen på remissen tas i ett rör.

Analysval görs med en kraftig vågrät streckmarkering i rutan framför analysen.

Tag streckkodsetikett från baksidan av remissen och klistra på provet. Obs! Det är viktigt att ta rätt etikett för önskad analys/undersökning.

Endast en etikett per rör. Streckkodsetiketten ska alltid klistras längs med röret.

Det är möjligt att använda en remiss till flera prov men klistra aldrig flera streckkodsetiketter på samma rör.

Elektroniska remisser

Vid användning av elektronisk beställning använd etiketter storlek 30x50 art nr 257015 för märkning av prov.

Extern RID krävs för elektroniska svar till Journal III och PMO

Streckkodsetikett för extern RID måste klistras på remissen om elektroniska svar ska kunna skickas till Journal III och PMO. På remissen finns en avsedd plats för externt RID-nummer där dessa etiketter ska placeras.

Svar

Provtagningstiden anges på svaret om det anges på remissen. Laboratoriets svarstid finns angivet på svaret.

Svaren är relaterade till ålders- och könsuppdelade referensintervall. Resultat utanför referensintervall markeras med *.

Decimal anges med punkt, inte komma i datasvar.

Exponent på datasvar skrivs x10E9.

Faxsvar

Vid beställning av akuta prover faxas svaret om så framgår av remissen.

När du markerar "Faxsvar" gäller detta endast svarssätt och ingen prioritering av omhändertaggande av provet.