Frågor och svar om Cosmic

Allmänt om Cosmic

Cosmic är Region Gävleborgs nya vårdinformationsstöd för hälso- och sjukvården. Cosmic ersätter Melior, PMO och ett antal andra vårdsystem. Vårdinformationsstödet utgår från Cambios journalsystem Cosmic, som redan används i åtta andra regioner i Sverige.

Vår Cosmic utformas tillsammans med åtta andra regioner inom ett samarbete (Sussa samverkan). Vi har, utöver grundfunktionerna i Cosmic, köpt ett antal specialområden som kommer att integreras i Cosmic och arbetar för att anpassa Cosmic efter de nio regionernas behov.

Cosmic omfattar ett vårdinformationssystem inklusive stöd för bland annat operation, anestesi/intensivvård, obstetrik och cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll. En slutgiltig version av Cosmic håller för närvarande på att utformas.

Alla nio regioner inom Sussa samverkan inför Cosmic vid olika tillfällen. Region Gävleborg är fjärde region ut och har planerad produktionsstart vecka 3 2025.

Det finns många fördelar med Cosmic och nedan listas några av dem.

För patienterna innebär det:

 • En journal – patienterna behöver inte ge samma grundläggande information vid flera vårdkontakter. 
 • Patientsäkerheten ökar och det blir lättare för vårdpersonalen att få en överblick.
  För medarbetarna i vården innebär det:
  - Mindre administration – vilket kan ge mer tid till patienterna.
  - Lättare att planera och hitta information.
  - Enklare att kommunicera med patienter och med andra vårdkontakter.
  - Ett vårdinformationsstöd som kan utvecklas över tid och bidra till underlag för forskning.

Funktioner i Cosmic

De nio regioner som ingår i Sussa samverkan har tillsammans kravställt vilka funktioner det nya vårdinformationsstödet Cosmic ska innehålla. Kraven är formulerade utifrån de behov och önskemål som togs fram i det gemensamma arbetet inför upphandlingen.

Workshops för att konfigurera Cosmic startade hösten 2019. I det arbetet deltog samtliga regioner med deltagare från många olika yrkesgrupper och verksamhetsområden.

I vår gemensamma anpassning av Cosmic ingår både grundfunktionaliteten och specialfunktionerna i Cosmic, som till exempel operationsplanering, cytostatika, anestesi och intensivvård.

Ja, det kommer att vara integrerat och patienten kommer att ha möjlighet att kommunicera med vården via 1177.se.

Medarbetarens behörigheter kommer att sättas efter gällande lagstiftning, exempelvis patientdatalagen. Du kommer inte att ha tillgång till all information om alla patienter, men det kommer definitivt bli lättare att komma åt rätt information.

FVIS-programmet jobbar mycket med informationssäkerhet och behörighetshantering utifrån målsättningen att informationen ska vara tillgänglig samtidigt som den ska vara säker.

Nej, sammanhållen journal betyder en journal per patient och vårdgivare (Region Gävleborg är en vårdgivare). Cosmic innehåller en integrerad NPÖ-tjänst som ger möjlighet att visa information från andra regioner i enlighet med patientdatalagen.

FVIS-programmet

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) innebär en sammanhållen digital vårdmiljö som ska ge förutsättningar för att förbättra och utveckla vårdens utförande med individen i centrum. Denna förändring går hand i hand med en ny helhetslösning för hela vårdflödet inom hälso- och sjukvården och omfattar den sjukhusbaserade vården samt primärvården. FVIS kommer bland annat innefatta en sammanhållen och integrerad journal per patient.

Arbetet kring Cosmic görs i en programorganisation som heter FVIS. Det finns ett Sussagemensamt FVIS-program och regionala FVIS-program. FVIS-programledning finns till för att stödja och driva det utvecklings- och förbättringsarbete som genomförs vid införandet av Cosmic.

Sussa Samverkan

Sussa står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer. Sussa samverkan är ett samarbete mellan nio regioner där den övergripande idén är att samverka för att uppnå målen i nationell vision för e-hälsa 2025. En del av arbetet är att införa Cosmic.

Vision e-hälsa innebär att man vill tillvarata digitaliseringens möjligheter till att både utveckla och effektivisera hälso- och sjukvården till en mer god och jämlik vård. Samverkan skapar förutsättningar för effektivare arbetssätt i vården samt bidrar till att regioner kan erbjuda en god och jämlik vård.

Regionerna Gävleborg, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro län, Dalarna, Blekinge, Halland och Norrbotten ingår i Sussa samverkan.

Organisationen bildades redan på mitten av nittiotalet och inkluderade då fem regioner som tillsammans utgjorde en kundgrupp: Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Inledningsvis samverkade man kring förvaltning och utveckling av journalsystemet NCS Cross.

År 2014 föddes idén till att samverka för att upphandla ett nytt journalsystem. Upphandlingen startade och år 2018 vann Cambio Healthcare Systems leverantörstiteln. Juni 2019 tecknade de fem regionerna i kundgruppen från nittiotalet avtal med Cambio och 2020 tecknade ytterligare fyra regioner avtal med leverantören: Dalarna, Gävleborg, Halland och Norrbotten.

Genom att vi är nio regioner som gör det här tillsammans kan vi göra stora samordningsvinster. Vi kan gå in med gemensamma resurser, vilket gör att var och en av regionerna inte behöver skjuta till lika mycket resurser som om man gjorde detta på egen hand.

Vi kan dessutom hjälpas åt när det gäller kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten.
Framöver kommer våra nio regioner också under en lång tid samverka i en gemensam förvaltningsorganisation som ska hantera förvaltningen och vidareutvecklingen av Cosmic.

Sussa Vårdstöd

Sussa vårdstöd är Sussa samverkans gemensamma organisation för förvaltning av vårdinformationsstödet Cosmic och bemannas av medarbetare från alla nio regioner. Med Sussa vårdstöd blir vi tillsammans en stark part i samarbetet med leverantören och hjälps åt att driva på besluten om utveckling av funktionalitet.

Vi är starkare tillsammans! Det är den enkla anledningen till att alla nio regioner samverkar. Utgångspunkten är att lika och gemensamt är det normala. Sussa vårdstöd är ytterligare ett bidrag till vår samverkan. 

Med Sussa vårdstöd:

 • Möjliggörs en säker och kostnadseffektiv regiongemensam styrning av systemförvaltning, support och IT-drift.
 • Säkerställs det att det på sikt nyttjas gemensamma resursers kompetens och erfarenheter.
 • Förbättras förutsättningarna för nationell samordning - tillsammans har vi mer att säga till om.
 • Betraktas alla nio regioner som en kund och därmed en starkare beställare mot Cambio.

Med Sussa vårdstöd blir vi tillsammans en stark part i samarbetet med leverantören vilket hjälper Sussa vårdstöd att driva på besluten om utveckling av funktionalitet.

Sussa vårdstöds styrgrupp kommer att styra organisationen där ordförande (objektägare) och vice ordförande (objektägare, it) också har ledande roller i organisationen.

Dessa kommer att ha uppdraget under ett år, därefter övertar biträdande ordförandeskapet i respektive roll. Varje regions styrgruppsmedlem kommer att inneha ordförandeskapet enligt ett rullande schema. När biträdande tar över ordförandeskapet utser styrgruppen en ny biträdande.

Styrgruppen för Sussa vårdstöd fastställer årligen organisationens uppdrag, ambitionsnivå och bemanning genom en objektplan/verksamhetsplan med tillhörande budget och kvalitetsmått.

Sussa vårdsstöd har redan startat. Vanligtvis när regioner köper nya system implementerar man systemet, bygger upp en förvaltning och sköter driften själva. Inom Sussa samverkans FVIS-program ser det annorlunda ut. Här har regionerna köpt en tjänst som omfattar bland annat support samt förvaltnings- och utvecklingsarbete men där själva driften av Cosmic också ingår. Tjänsteavtalet med Cambio innebär att drift- och underhållsavtal börjar gälla redan efter acceptenstest 1, vilket var i februari 2023. Därför har Sussa vårdsstöd redan startat.

Områden som Sussa vårdstöd kommer att hantera är: 

 • Omvärldsbevakning och extern samverkan 
 • Innovation 
 • Krav- och behovsinsamling 
 • Utbildning 
 • Interna lednings- och stödförmågor 
 • Mål- och kvalitetsstyrning 
 • Ekonomistyrning 
 • Leverantörshantering 
 • Ärendehantering 
 • Mottagande av leverans (release) 
 • Test- och validering
 •  Arkitektur