Psykisk hälsa/ohälsa

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2012 bedrivit ett gemensamt och långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Inom ramen för arbetet har staten årligen, genom överenskommelser med SKR, avsatt medel till kommuner och regioner i syfte att utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt att skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa.

Rapport och redovisning av insatser utifrån tilldelade medel sker årligen till Socialstyrelsen, hur arbetat skett inom överenskommelsens prioriterade områden

Handlingsplan 2023 - Kommuner och region gemensam (pdf)

Handlingsplan 2023 - Region Gävleborg för utvecklingsinsatser inom området psykisk hälsa (pdf)

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner