Sussa samverkan

SUSSA står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och är samverkan mellan nio regioner. Syftet med SUSSA är att nå målen i nationell vision e-hälsa 2025 samt att tillsammans upphandla ett kärnsystem inklusive specialområden, driftstjänst och specialområden.

Målet för Sussa samverkan är att tillgodose invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov, idag och i framtiden. Tillsammans skapar regionerna förutsättningar för en god och jämlik vård och effektivare arbetssätt i vården för framtidens hälso- och sjukvård. Tillsammans blir vi starkare, mer effektiva och mindre sårbara.

Det nya vårdinformationsstödet. Cosmic ska bidra till att Region Gävleborg uppnår målen i den nationella visionen för e-hälsa 2025

Ett unikt samarbete

Sussa samverkan grundades i mitten av 1990-talet och omfattade ursprungligen fem regioner som tillsammans bildade en kundgrupp: Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland, och Örebro län. Tanken på att gemensamt upphandla ett nytt journalsystem tog form år 2014 och år 2018 vann Cambio Healthcare Systems leverantörstiteln. Under 2020 beslutade de övriga fyra regionerna, Dalarna, Norrbotten, Halland och Gävleborg, att gå med i avtalet.

Sussa samverkan är ett unikt, svenskt samarbete mellan nio regioner som i dag samverkar kring mer än det gemensamma vårdinformationsstödet Cosmic. Samverkansformen kommer att fortsätta i åtminstone 20 år till. Samarbetet kommer främst att handla om förvaltning och vidareutveckling av Cosmic.

Skulle idéer till andra, regiongemensamma utvecklingsprojekt eller uppdrag bli aktuella kan Sussa samverkan hantera och ta initiativ till att starta projekt och driva dem.

Systemet bygger på Cambios Cosmic men utvecklas och anpassas för att möta upp de krav som ställts i upphandlingen och under 2024-2025 kommer samtliga regioner att införa Cosmic. När Cosmic är infört i regionerna kommer 17 av Sveriges 21 regioner att arbeta i journalsystemet. Det innebär att nästan hälften av Sveriges befolkning kommer att använda samma journalsystem. Detta gör att införandearbetet är ett av de största it- och verksamhetsutvecklingsprojekten i Europa som pågår just nu.

Varför samverkar vi inom SUSSA?

Tillsammans med övriga regioner inom SUSSA Samverkan kan vi skapa synergier och lärande samt skapa möjligheter för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Med gemensamma och tydliga mål får vi bättre förutsättningar för ett verksamhetsdrivet förbättringsarbete.

Genom samverkan inom SUSSA kan vi både ta del av och bidra till det gemensamma förberedelsearbete som nu pågår, det ger en större möjlighet att lyckas med införandet av framtidens vårdinformationsstöd.

Samverkan i SUSSA ger oss möjligheten att dela upp flera aktiviteter mellan våra regioner för att minimera dubbelarbete.

Mer information finns på SUSSA samverkans webb - Region Sörmland (regionsormland.se)