Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar till största del om att undvika vårdskador. Det är en förutsättning för en god vård och en god ekonomi.

Patientsäkerheten ska minimera förekomsten av negativa händelser och effekten av dessa, samtidigt som den ska maximera återhämtningen från eventuella negativa händelser. För att förstå varför och varför inte en vårdskada uppstår behövs ett systemperspektiv. Det innebär att man ser samverkan mellan människa, organisation och teknik (MTO).

Nollvision inom Region Gävleborg

Region Gävleborg har en nollvision när det gäller strategiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär att ingen patient ska behöva drabbas av en skada som hade kunnat undvikas.

Region Gävleborg kännetecknas av en kultur där vårdskador ska förhindras genom att förebygga skador, upptäcka risker samt mildra konsekvenser av inträffade vårdskador.

I Region Gävleborgs patientsäkerhetsstrategi beskrivs den nationella handlingsplanens grundläggande förutsättningar och fokusområden för patientsäkerhet.