GÄVLE 20200212

Sixten på 2 punkt 1


Foto: Nils Petter Nilsson
Brighteco är ett av de företag som fått ekonomiskt stöd i syfte att göra det möjligt för offentliga aktörer att leasa belysning och få installation och underhåll på köpet.

Företagsstöd

Här hittar du information om hur du söker företagsstöd. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar regional utveckling och tillväxt i länet.

Företagsstöd - viktigt att veta

Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.

De företag som bedöms klara investeringen utan stöd kan inte beviljas stöd. Region Gävleborg har en restriktiv syn på företag som gjort stora eller återkommande aktieutdelningar.

Vid prövning av ansökan beaktas att stödet inte får snedvrida konkurrensen. Företaget ska ha en egen produkt eller tjänst.

Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.

Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade kostnader, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Köp via leasing är inte en stödberättigad kostnad.

Köp av företag, köp av fastighet och köp av mark är inte stödberättigade kostnader.

Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Gävleborg.

En kreditupplysning görs på alla företag som lämnat in ansökan om företagsstöd hos Region Gävleborg.

Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Verksamheter som till övervägande del finansieras med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.

Företag som till exempel bedriver verksamhet inom skola, sjukvård och tandvård kan därför inte erhålla företagsstöd.

Verksamheten måste bedrivas på marknadsmässiga villkor med ett uttalat vinstsyfte. Ideella föreningar kan därför inte erhålla företagsstöd.

Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäringen. Kontakta Länsstyrelsens växel 010-225 10 00 om du vill söka stöd för verksamhet inom dessa näringar.

Du ska använda det digitala ansökningssystemet Min ansökan. Bifoga nedanstående handlingar när du ansöker:

 • Offerter
 • Lånelöfte från finansiär
 • Aktuella tillstånd
 • Detaljerad kostnadssammanställning
 • Resultatbudget för kommande år

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Din ansökan om företagsstöd bedöms och prioriteras utifrån följande regelverk

Företagsstöd som omfattar innovation och forskning bedöms även utifrån överensstämmelsen med

För att säkerställa att regionala utvecklingsmedel används för att stärka en hållbar regional utveckling i Gävleborg tillämpas styrdokumentet Finansieringsplan 2022-2030 (pdf) vid beslut och handläggning.

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar: foretagsstod@regiongavleborg.se
Kontaktpersoner finns också till respektive stödform.

Postadress:
Region Gävleborg
Finansiering och strategi
Budstation 96
801 88 Gävle

Stödformer

Om ditt företag har en befintlig produkt eller tjänst kan du ansöka om exportstöd för att utreda hur företaget kan utvecklas till följd av att utöka marknaden genom export. En extern oberoende konsult med kompetens som saknas i ditt företag anlitas för utredningen, i ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för ditt företag

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har färre än 250 anställda och är privatägt
 • Har en befintlig produkt eller tjänst
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet
 • Behöver anlita en extern oberoende konsult för att utreda hur ditt företag kan utöka marknaden genom export

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om exportstöd för externa konsultkostnader på min 50 000 kr och max 400 000 kr. Stödnivån uppgår till 50 procent av godkända kostnader, det vill säga min 25 000 kr och max 200 000 kr.

Ditt företag kan ansöka om exportstöd för att till exempel:

 • Förbereda och utreda en internationalisering/exportmarknad, till exempel utforska vilka länder som kan passa, se om produkter/tjänster behöver anpassas, klarlägga vilka regler som gäller för olika länder
 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor, se att de fungerar och tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
 • Utreda klimatpåverkan från planerade eller nya exportsatsningar
 • Utreda frågor kopplade till Brexit
 • Ta fram underlag för att delta i en internationell mässa, till exempel mässmaterial eller få hjälp med översättning.

Andra insatser kan vara aktuella, kontakta oss med dina frågor om detta.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Ditt företag kan få hjälp att stärka sin kompetens via en konsultcheck. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för ditt företag och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som ansöker om detta stöd

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har färre än 250 anställda och är privatägt
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för kostnader på maximalt 300 000 kronor och få stöd för 50 %.

Du kan ansöka om stöd för externa strategiska konsulttjänster för att utveckla ditt företag.

Du kan ansöka om stöd för:

 • Digitalisering
 • Kompetensutveckling
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Stödet riktar sig till små företag som vill investera i sin utveckling.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Är litet
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för kostnader på minst 20 000 kronor och maximalt 60 000 kronor och få stöd för 50 %.

Du kan ansöka om stöd för:

 • Maskiner
 • Marknadsföring
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn 
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Ska du göra en större investering? Här kan du ansöka om stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i ditt företag.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har färre än 250 anställda och är privatägt
 • Antingen har en årsomsättning på högst 50 miljoner EUR eller en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR per år
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för maximalt 1 800 000 kronor under en treårsperiod.

Möjligt stöd av investeringskostnaderna Område
< 50 % Länets glesbygdsområden: Los, Kårböle, Hamra, Ramsjö, Hennan, Bjuråker och Hassela församlingar.
< 35 % Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbos, Ovanåkers, Söderhamns, Sandvikens och Hofors kommuner
< 25 % Gävle kommun

 

Du kan ansöka om stöd för investeringar i:

 • byggnader
 • anläggningar
 • energieffektivisering
 • maskiner.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande. 

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn 
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Regionala investeringsstödet riktar sig till företag som ska göra en stor investering där det inte finns någon övre beloppsgräns för hur mycket stöd som kan betalas ut.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har verksamhet i någon av följande kommuner: Ljusdals, Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbos, Ovanåkers, Söderhamns, Sandvikens eller Hofors kommun.
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor.
 • Har färre än 250 anställda och är privatägt.
 • Antingen har en årsomsättning på högst 50 miljoner EUR eller en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR per år.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om regionalt investeringsstöd för kostnader på maximalt 25 miljoner kr. Har du investeringskostnader för mer än 25 miljoner kr ska du vända dig till Tillväxtverket.

Möjligt stöd av investeringskostnaderna Antal anställda i företaget Område
< 40 % < 50 personer Ljusdals kommun
< 30 % 51-249 personer
< 35 % < 50 personer

Kommunerna:
Bollnäs
Hudiksvall
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn

< 25 % 51-249 personer
< 30 % < 50 personer

Kommunerna:
Sandviken
Hofors

< 20 % 51-249 personer

 

Du kan ansöka om stöd för investeringar i:

 • Byggnader
 • Anläggningar
 • Energieffektivisering
 • Kompetensutveckling
 • Maskiner
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande. 

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn 
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Vem kan söka

 • Företag med verksamhet i Gävleborgs län som vill påbörja sin cirkulära utveckling eller ta nästa steg i sitt utvecklingsarbete.
 • Företag med primär jordbruksproduktion, fiske- och vattenbruksföretag kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

 • Stöd för att utveckla er affärsmodell för att finna den cirkulära potentialen.
 • Stöd för att ta ert utvecklingsarbete att bli mer cirkulära till nästa nivå.

Omfattning

50 000 kronor.

Så här fungerar stödet

Konsultchecken används för att anlita konsult som finns upphandlad av Region Gävleborg för att ta reda på vilka insatser företaget kan göra för att bli mer cirkulära och bidra till den gröna omställningen. Är ni fler än ett företag som vill utvecklas tillsammans finns möjligheten att göra det i grupp. Men varje företag ansöker om en egen konsultcheck.

För att få ta del av stödet och konsultcheck ska ni ha ambitionen att utveckla er affärsidé i en cirkulär riktning där stödet antingen kan hjälpa er att ta reda på vilka insatser ni kan genomföra eller redan har kännedom om och som kan utvecklas. Konsultchecken ska hjälpa er att ta ett steg framåt i er utveckling. För att få ta del av stödet behöver ni fylla i ett Intyg om försumbart stöd som ska godkännas innan arbete kan påbörjas. Intyg om försumbart stöd är en obligatorisk bilaga.

Arbetet med konsult får pågå i max 6 månader och kommer att följas upp av Region Gävleborg.

Företag beviljas i regel ett konsultstöd men max två efter särskild prövning.

När ansöker du?

Ansökningar tas emot löpande

Hur ansöker du?

Ansökan sker genom att fylla i formuläret på denna sida.

Obligatoriska bilagor

Ett intyg om försumbart stöd behöver fyllas i och godkännas. Ni blir kontaktad av Region Gävleborg.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar.

Vem kan söka

 • Små- och medelstora företag med verksamhet i Gävleborgs län som behöver utreda företagets energianvändning för en grön omställning
 • Företag med primär jordbruksproduktion, fiske- och vattenbruksföretag kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka stöd för?

 • Genomföra en energikartläggning

Omfattning

Storleken på stödet beviljas utifrån omfattningen av kartläggningen

Stödet finns i tre nivåer:

 • 50 000 kronor
 • 60 000 kronor
 • 70 000 kronor

Så här fungerar stödet

Konsultchecken används för att anlita konsult som finns upphandlad av Region Gävleborg för att hjälpa er att genomföra en energikartläggning som påvisar vilka insatser ni kan genomföra för att minska er energianvändning. För att få ta del av stödet ska ni ha ambitionen att använda resultatet av kartläggningen för att genomföra investeringar som sänker er energianvändning eller på annat sätt utvecklar er verksamhet. Konsult avrapporterar uppdraget med en handlingsplan med åtgärdsförslag som påvisar vad som kan göras av er som företag i ett nästa steg.

För att få ta del av stödet behöver ni fylla i ett Intyg om försumbart stöd som ska godkännas innan arbete kan påbörjas. Intyg om försumbart stöd är en obligatorisk bilaga.

Arbetet med konsult får pågå i max 6 månader och kommer att följas upp av Region Gävleborg.

Företag beviljas i regel ett konsultstöd men max två efter särskild prövning.

När ansöker du?

Ansökningar tas emot löpande

Hur ansöker du?

Ansökan sker genom att fylla i formuläret på denna sida.

Obligatoriska bilagor

Ett intyg om försumbart stöd behöver fyllas i och godkännas. Ni blir kontaktad av Region Gävleborg.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar.

Kontakt 

foretagsstod@regiongavleborg.se