Fotograf: Katarina Hansson

Kommersiell service

En god tillgänglighet till såväl kommersiell som offentlig service är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, leva och verka i alla delar av Gävleborg. Tillgänglighet till service är också en förutsättning för näringslivets konkurrenskraft. Gles- och landsbygder med långa avstånd och ett begränsat befolkningsunderlag har dock ofta utmaningar, bland annat i form av höga kostnader när det gäller att tillhandahålla olika typer av service.

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Region Gävleborg arbetar främst med att stärka den kommersiella servicen såsom dagligvaror och drivmedel i landsbygder. Denna samordnas ofta med ombudsfunktioner för annan grundläggande service såsom post/paket, apotek och betaltjänster.

Det övergripande syftet med det regionala serviceprogrammet för Gävleborg och dess insatser är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd. Det ger förutsättningar för både äldre och yngre personer att bo kvar, gör det mer attraktivt för barnfamiljer att flytta in och möjliggör för företagare att vara verksamma på landsbygden.

Arbetet bedrivs aktivt genom ett regionalt serviceråd. Servicerådet ska följa arbetet med det regionala serviceprogrammet och vara med och identifiera och genomföra insatser. Representanter från Region Gävleborg, Länsstyrelsen och samtliga kommuner i Gävleborgs län ingår i servicerådet.

Regionalt serviceprogram 2024-2030

Läs hela det regionala serviceprogrammet 2024-2030 (pdf).

Regionalt serviceprogram för Gävleborg 2024-2030 (RSP) visar på prioriterade områden i syfte att främja god tillgänglighet till kommersiell och viss offentligt service. Programmet visar riktning och utgör stöd för samordning av insatser och aktörer i arbetet inom området. Programmet bidrar till samverkan mellan aktörer som verkar för en god tillgänglighet till kommersiell service. Det ligger även till grund för hur beslut om olika stöd till kommersiell service ska prioriteras. Det övergripande målet är att öka tillgängligheten till hållbar kommersiell och viss offentlig service i gles- och landsbygder. Framförallt i de geografiska områden där det är svårast att upprätthålla service på kommersiella grunder.

Stöd och finansiering

Stöd och finanisering till kommersiell service. För prioriterad dagligvarubutiker, drivmedelsstationer samt företag som tillhandahåller betaltjänstlösningar.

Unik rapport om arbetet med service på landsbygden

2016-2020 har Region Gävleborg haft möjlighet att via medel från Landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsmedel intensifiera arbetet med att utveckla och stärka kommersiell service för en levande landsbygd. Slutrapporten med bilder och berättelser  går nu att ta del av.

BLICK – Magasin (pdf)

 

 

Kontakt