Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö och omgivningsmiljö.

Arbets- och miljömedicin (AMM) är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs och finns på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

De tre främsta uppgifterna är

  • att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa
  • att förebygga ohälsa orsakad av arbetsmiljö och omgivningsmiljö
  • att vara ett kunskapscentrum inom det arbets- och miljömedicinska området.

Vid sidan av patientverksamheten arbetar arbets- och miljömedicin förebyggande genom expertstöd, information och utbildning. För att bibehålla och utveckla spetskompetensen bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete inom det arbets- och miljömedicinska området. Forskningen utförs i vår forskargrupp vid Uppsala universitet.

Läs mer om arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Kontakt