Patientavgifter 2024

Vid kontakt med hälso- och sjukvården tas patientavgifter ut. Hur mycket patienterna betalar beror på vilken typ av vård de får, eller vilken vårdkontakt de har haft. Patientavgifterna i Avgiftshandboken beskriver avgifter för sjukvårdstjänster, intyg, hälsokontroller, vaccinationer och hjälpmedel, men även sjukreseregler.

På webbplatsen 1177.se finns mer information om de avgifter som gäller från och med 1 januari 2024. Hänvisa gärna dit vid frågor om förändringar och nya avgifter.

Förändring i Avgiftshandboken från och med 1 januari 2024

Alla patientavgifter sammanställs i Avgiftshandboken och det är regionfullmäktige i Gävleborg som fastställer innehållet inför varje nytt år.

Avgiftshandbok – patientavgifter

  • Den 1 januari 2024 höjs högkostnadsskyddet för öppenvård med 100 kronor, till 1 400 kronor.
  • Den 1 januari 2024 höjs avgiften för slutenvård (avgift om du blir inlagd på sjukhus) med 10 kronor, till 130 kronor per vårddag.
  • Höjd patientavgift för öppenvårdsbesök till 250 kronor per besök.
  • Höjd avgift för uteblivet- och sent avbokat besök till 250 kronor.

Övriga förändringar

  • Det införs en avgift för sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling som inte utgör allmän handling. Se förklaring i kapitel 13.6, Avgiftshandboken.
  • Tillägg i avgiften för utlämnande av allmänna handlingar. Se förklaring i kapitel 13.1, Avgiftshandboken.
  • Förändring i befintlig avgift för internetbaserad kognitiv beteende terapi (IKBT). Se förklaring i kapitel 3.1.1, Avgiftshandboken.
  • För asylsökande införs en avgift på 250 kronor för ambulanstransport eller ambulansvård på hämtplats.

Högkostnadsskyddet begränsar maxavgiften

Trots förändringarna begränsar högkostnadsskyddet patienternas avgifter till max 1 400 kronor inom en tolvmånadersperiod. Det gäller för sjukvårdsbesök, ambulanstransporter, receptavgift och telefonkontakter.