Förtydligande hemsjukvårdsavtal

Här finns förtydliganden utifrån inkomna frågor till samverkansgrupp hemsjukvård och egenvård (tidigare gränsdragningsgruppen).

Hembesök

Region Gävleborg har fortsatt ansvar för såväl planerade och oplanerade hembesök hos patient som inte är inskriven i hemsjukvård. Huvudinriktningen är att öppenvårdsbesök ska utföras på mottagning. Hembesök görs i de fall legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att det är motiverat för att kunna erbjuda god och säker vård.

Kommunen ansvarar för såväl planerade som oplanerade besök till hemsjukvårdspatienter.

Insatserna ges under minst 2 veckor

Socialstyrelsens definition av hemsjukvård ligger till grund för avtalet. "Två veckor" tydliggör vår syn på definitionens beskrivning "över tid". 

Hälsocentralen ansvarar inte för alla insatser under de första två veckorna. Kommunens hemsjukvård ansvarar inte för alla insatser fr o m dag 15. Hälsocentralen kan ansvara för insatser in hemmet under längre tid än två veckor utifrån sitt ansvar för enstaka besök. Hemsjukvården kan efter vårdplanering ta ansvar för insatser redan från dag 1 i uppenbara hemsjukvårdssituationer.

Gemensam vårdplanering - förutsättning för inskrivning i hemsjukvård

Det finns inga krav på att vissa insatser skall vara genomförda före inskrivning t ex Apodos och Senior Alert. 

Om kriterier för hemsjukvård är uppfyllda kan en patient vid vårdplanering erbjudas inskrivning i hemsjukvård. Datum för övertagande av pågående insatser beslutas gemensamt vid vårdplaneringen.

En förutsättning för inskrivning i hemsjukvård är att kommunens sjuksköterskor får adekvat information om patienten. Blanketten "Gemensam planering hemsjukvård, in- och utskrivning" samt det gemensamma informationsflöde som finns beskrivet i § 5, lokal överenskommelse om läkarstöd i hemsjukvård i ordinärt boende utgör grunden för denna basala information.

Av vårdplaneringen skall framgå vilka insatser som sker i hemsjukvård resp vid sjukvårdens mottagningar.

Frågeställningar gällande vårdplanering

I en vårdplanering skall patientens behov belysas, både ur individens och verksamheternas/lagrummens perspektiv. Förmåga till eget ansvar skall värderas enligt överenskommelse om egenvård. Hälso- och sjukvårdsansvar skall tydliggöras och detta ansvar ligger till grund för om pat fyller kriterier för hemsjukvård.
Hemtjänst är inget behov! Hemtjänsten utför beviljade insatser baserade på individens behov. Delegering är inget behov! Delegering är ett sätt att organisera en insats. Varje vårdplanering som avslutas i oenighet pga diskussion om hemtjänst och/eller delegering är en ofullständigt genomförd vårdplanering där behoven och hälso- och sjukvårdsansvaret inte klargjorts.

I syfte att klargöra processen för vårdplanering har en processkarta tagits fram.

Vård- och omsorgsplanering, processkarta

Frågeställningar gällande korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en tillfällig socialtjänstinsats. Där bor ingen, för man är inte och kan inte bli folkbokförd på korttidvistelseboende. Däremot har kommunen HSL ansvar upp till sköterskenivå under tiden du vistas där (det är därför man jämställer med särskilt boende).

Man bor där man är folkbokförd, alltså hemma i sin ordinarie bostad eller i sin lägenhet på särskilt boende. Under den tid man vistas på korttids ansvarar kommunen för de hjälpmedel som förskrivs under den vistelsen. Kostnaderna för övriga hjälpmedel som förskrivits av andra förskrivare/huvudmän följer folkbokföringsadressen.