Införandeplanering

Sedan år 2020 då Region Gävleborg anslöt sig till avtalet har regionala förberedelser pågått för att införa Cosmic. I januari 2025 (vecka 3 2025) ska Region Gävleborg börja använda Cosmic som nytt vårdinformationsstöd.

Region Gävleborg kommer att ha ett stegvist införande av Cosmics funktioner. Det betyder att vissa funktioner kommer att införas redan vecka 3, 2025. Medan andra funktioner kommer att införas vid senare tillfällen.

Några av de funktioner som införs vecka 3:

 • Ambulansintegrationen 2.0
 • Beställning och svar (BOS)
 • Cosmic Intelligens (CI)
 • Diktering
 • Ekonomiska transaktioner
 • Elektronisk födelseanmälan (eFA)
 • Förskrivning (förbrukningsartiklar)
 • Kvalitetsregister som Luftvägsregistret, Nationella Diabetesregistret (NDR), Vuxen Svenskt perioperativt register (SPOR) och Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ)
 • Medicinska födelseregistret (MRF)
 • Multimedia
 • Myndighetsregister
 • Apodos
 • Patientregistret Add on module (PAR)
 • Slutenvårdsdos
 • Svenska informationstjänster för läkemedel (SIL)
 • Theater Management 2 (TM2) - Då leverantören har signalerat risk för försenad leverans vidtas åtgärder för att hantera eventuell utebliven leverans vid produktionsstart av Cosmic.
 • Tvångsvård (psykiatrisk)
 • Vårdtillfällesdatabasen
 • Väntetider i vården (VIV)

Funktioner som kommer att införas senare:

 • NOVA (mobilt arbetssätt via surfplattor)
 • Specialistmodulen ”Birth” (hanterar processen graviditet och förlossning)
 • Specialistmodulen Cytostatika
 • Funktionaliteten för taligenkänning (digital diktering), de som har taligenkänning idag erbjuds det vid produktionsstart med Dragon Medical Direct (On-Prem)

Många parallella förberedelser inför införandet

Det är ett stort förberedelsearbete som medarbetare och verksamheter i Region Gävleborg gör inför att det nya vårdinformationsstödet ska införas.

Tekniska förberedelser: För att Cosmic ska fungera bra är det viktigt att det samverkar med den IT-infrastruktur som finns idag, alltså olika IT-system som redan finns i organisationen. Förberedelserna innehåller viktiga beslut och koordinering kring den tekniska uppbyggnaden.

Test och kvalitet: Innan Region Gävleborg inför Cosmic och all teknik runt systemet behöver vi genomföra tester. Först testas de olika delarna i systemet var för sig, sedan testas de tillsammans och avslutningsvis testar vi hela lösningen. De avslutande testerna kommer göras i verksamhetsnära scenarier. Då kommer också de nya och förändrade verksamhetsrutinerna användas för att säkerställa att lösning och rutiner fungerar ihop.

Förändrade arbetssätt: Det pågår ett arbete med att identifiera förändrade arbetssätt för att kunna anpassa dem efter Cosmic. I det arbetet ingår att kartlägga nuvarande arbetsprocesser, identifiera vilka förändringar som behövs och vilka nya rutiner som behöver utvecklas. 

Utbildning: Inför införandet kommer Region Gävleborgs medarbetare utbildas inom Cosmic. Utbildningen innehåller digitala moment och anpassat utbildningsmaterial för olika yrkesgrupper. Utbildningarna kommer genomföras under september - december 2024.

Migrering: Migrering betyder att viss information förs över från de system vi använder idag, till Cosmic som vi kommer använda framöver. Inför produktionsstart av Cosmic pågår ett arbete kring vilken information från de befintliga systemen som kan migreras över automatiskt, vilken information som ska migreras över manuellt till Cosmic.

Tillgång till historisk data: Den information som inte migreras över till Cosmic kommer fortfarande att finnas kvar i sina ursprungliga system. För att läsa historisk data, som inkluderar tidigare journaler, diagnoser och behandlingsinformation, finns två lösningar:

 • Använda Cosmics modul xview. Där syns samma informationsmängd som idag kan ses via Nationella Patientöversikt (NPÖ). 
 • Logga in i PMO eller Melior som ger tillgång till historisk information.