Sussa-regionerna till förvaltningsrätten: Vi har följt lagen

Region Gävleborg har nu tillsammans med de andra åtta Sussa-regionerna skickat in ett svar till Förvaltningsrätten i Karlstad angående Konkurrensverkets krav på upphandlingsskadeavgift. Regionerna kvarstår i sin bedömning om att ha följt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Bakgrunden är att Konkurrensverket anser att de tilläggsavtal som regionerna tidigare tecknat med Cambio Healthcare Systems borde ha föregåtts av en annonsering och därmed utgör en otillåten direktupphandling.

Regionernas bedömning att de följt lagen om offentlig upphandling kvarstår och regionerna yrkar därför i sitt yttrande till Förvaltningsrätten att ansökningarna från Konkurrensverket om upphandlingsskadeavgift i första hand ska avvisas.

”För det fall att förvaltningsrätten skulle finna att avtalsändringar skett i strid med LOU och att upphandlingsskadeavgift ska utgå, yrkar regionerna att det ska utgå en avgift som ska bestämmas till maximalt fem miljoner kronor för samtliga nio regioner tillsammans, alternativt att avgiften gemensamt eller enskilt för regionerna ska bestämmas till ett avsevärt lägre belopp än Konkurrensverkets yrkande”, skriver regionerna i yttrandet.

– Tillsammans med de övriga Sussa-regionerna har vi redovisat för Förvaltningsrätten varför vi inte har gjort samma bedömning som Konkurrensverket. Vår gemensamma bedömning är fortfarande att vi har följt lagen om offentlig upphandling och vi får nu invänta Förvaltningsrättens dom. Vi fokuserar fortsatt på införandet av det nya vårdinformationsstödet med start vecka 3 nästa år, säger regiondirektör Göran Angergård.

Det pågående ärendet hos Förvaltningsrätten innebär i sig ingen ytterligare försening av införandet av Cosmic, det nya vårdinformationsstödet, i Region Gävleborg.

Detta har hänt

Konkurrensverket öppnade i somras ett tillsynsärende med fokus på tre tilläggsavtal som regionerna tecknat 2020, 2021 och 2022 med leverantören Cambio Healthcare Systems. Konkurrensverket menar att det rör sig om otillåten direktupphandling. De nio regionerna som utgör Sussa Samverkan har tidigare svarat Konkurrensverket att man bedömer att lagen om offentlig upphandling har följts.

Konkurrensverket yrkade i december 2023 att Förvaltningsrätten i Falun skulle besluta att varje enskild region inom Sussa samverkan ska betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Det är Förvaltningsrätten i Karlstad som hanterar samtliga krav på de nio regionerna. Förvaltningsrätten begärde in yttrande från regionerna vilka lämnades in den 28 februari 2024.

Läs mer:

Konkurrensverket begär upphandlingsskadeavgift - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)