Foto: Stöd i arbetet med att fram den regionala kulturplanen. Foto: Länka Consulting.

Konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling

Den regionala kulturplanen beskriver vilka prioriteringar som gäller för det regionala konst- och kulturlivet under en tre års period.

Kultursamverkansmodellen är ett sätt att fördela medel ur den statliga kulturbudgeten. Regionen ansöker om statliga medel med utgångspunkt från en regional kulturplan. I den regionala kulturplanen redogör regionen för sina kulturpolitiska ambitioner och prioriteringar. Kulturrådet fördelar statliga pengar med de regionala kulturplanerna som stöd.

Den regionala kulturplanen är ett verktyg för samverkan mellan olika aktörer för att stärka konst- och kulturlivet i Gävleborg, inom ramen för den så kallade statliga kultursamverkansmodellen.

Vår förhoppning är att du som läser den regionala kulturplanen får en ökad förståelse för den regionala kulturpolitiken och dess prioriteringar.