Ett tåg passerar under en landsväg

Samhällsplanering

Ett samhälle behöver vara funktionellt och tillgängligt för att människor ska kunna bo, leva och verka i alla delar av det – i städer, samhällen och landsbygder. Region Gävleborg arbetar tillsammans med olika samhällsaktörer för en ökad tillgänglighet i hela länet.

Samhällsplanering handlar om att skapa god tillgänglighet och samband mellan orter och olika funktioner i samhället som till exempel bostadsmarknad, arbetsmarknad, utbildning, service, kollektivtrafik och annan transportinfrastruktur.

Region Gävleborg stärker den regionala samhällsplaneringen genom att öka kunskapen kring Gävleborgs fysiska strukturer och vilka förutsättningar som finns länet. Region Gävleborg arbetar även för att göra det möjligt med forum för dialog och samverkan mellan olika aktörer i samhället kring dessa frågor. Arbetet drivs tillsammans med kommuner, nationella och regionala aktörer i länet, och även i storregionala sammanhang som i ÖMS (Östra Mellansverige) och Mälardalsrådet.