Om regionalt utvecklingsarbete

Regional utveckling handlar om att skapa goda förutsättningar för att bo, leva och verka i Gävleborg. Region Gävleborg har ansvaret att samordna det regionala utvecklingsarbetet i länet.

Regionalt utvecklingsarbete innebär att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och tillväxt i länet. Det handlar om att planera för och utveckla samhället inom områden som näringsliv, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur, miljö, energi, utbildning, kompetens och arbetsmarknad. Alla perspektiv på hållbarhet är lika viktiga – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara självklara delar i allt utvecklingsarbete.

Region Gävleborg har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet genom samverkan med andra samhällsaktörer på lokal, regional och nationell nivå. Exempel på samverkande aktörer är länets kommuner, statliga myndigheter, högskolor och andra utbildningsanordnare, företag och organisationer inom näringsliv samt ideella organisationer.

Det regionala utvecklingsuppdraget innebär att:

  • Ta fram en regional utvecklingsstrategi för länet och samordna insatser för att genomföra den.
  • Besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.
  • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen.
  • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
  • Upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.