Region Gävleborg samordnar

Region Gävleborg arbetar med övergripande samordning och samverkan kring bredbandsfrågorna i länet. Tillsammans med centrala, regionala och lokala aktörer bidrar Region Gävleborg till att öka tillgången till snabbt bredband i länet.

Regionala bredbandskoordinatorer
samverkar och samarbetar

Under perioden 2015-2025 finns statligt avsatta pengar som bekostar regionala bredbandskoordinatorer i varje län. De regionala bredbandskoordinatorerna verkar för övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor. De är kontaktpersoner för bredbandsfrågor i respektive län, för såväl offentliga som privata aktörer. I detta ingår bland annat att:

  • verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster,
  • främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad,
  • stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor,
  • stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät), 
  • hålla sig informerad om planerade och pågående strategiska bredbandssatsningar. 

Samverkansgrupp för bredbandsfrågor

Region Gävleborg är sammankallande för länets samverkansgrupp för bredbandsfrågor. I gruppen ingår Länsstyrelsen, Region Gävleborg och kommunrepresentanter från länets samtliga kommuner. Syftet med nätverket är att följa upp arbetet med länets bredbandsstrategi, diskutera möjligheter och eventuella problem med utbyggnaden, och ha ett informations- och erfarenhetsutbyte mellan deltagande parter. 

Projektägare för fiberprojekt

Fiber till Gävleborg är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som koordineras av Region Gävleborg. Under åren 2015-2022 bygger länets kommuner tillsammans fiber för cirka 250 miljoner kronor. Fiber till Gävleborg är ett resultat av arbetet med att nå målen i den regionala bredbandsstrategin.

Kontakt