Tekniker för bredband

Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker som man använder för att koppla upp sig på Internet. Bredband kan delas upp på trådbundet och trådlöst bredband.

De olika teknikerna för att få bredband är:

Fiber

Fibern har en näst intill obegränsad hastighet. Den är lämplig för kapacitetskrävande tjänster och för att leverera flera bredbandstjänster över samma anslutning, så som Internet, telefoni och TV. Styrkan med fibern är också att den har symmetrisk överföringshastighet vilket betyder att det går lika snabbt att skicka iväg som att ta emot en fil. 

xDSL 

xDSL har asymmetrisk överföringshastighet, vilket innebär att det går snabbare att ta emot än att skicka filer. Hastigheten på xDSL är beroende av hur långt avståndet är till närmaste telestation samt kvalitén på teleledningar och utrustning som sitter i telestationen. Bredband via det kopparbaserade telenätet har tidigare nått de flesta företag och hushåll i landet men nu pågår en nedmontering av kopparledningarna. Avvecklingen beror dels på föråldrat material men också på att alltfler får tillgång till fiber och att lönsamheten då minskar på kopparnäten.

Kabel-TV 

Det är möjligt att erbjuda bredband via kabel-tv-näten. Kabel-tvnät finns mestadels i tätortsområden och har liten utbredning i glest bebyggda områden. Överföringshastigheten är högre än via xDSL men lägre än den via fiber. Det går snabbare att ta emot än att skicka filer. Idag anläggs kabel-TV nät i mycket begränsad omfattning. Istället är det befintliga nät som uppgraderas.

Trådlöst/mobilt bredband 

Bredband via radionät täcker idag stora delar av Sverige. Fördelen med denna teknik är att den möjliggör uppkoppling mot Internet överallt, när som helst. Nackdelen är att hastigheten oftast är lägre än för trådbundna alternativ och känsligare för stora mängder datatrafik. Utlovad hastighet på abonnemangen minskar snabbt ju längre från masten användaren kommer. Om många användare är uppkopplade samtidigt mot samma mast delar de på mastens kapacitet vilket också leder till lägre hastighet. Längre svarstider på det mobila nätet gör att vissa typer av Internettjänster, till exempel videokonferenser, fungerar sämre och ibland inte alls. Mobilt bredband är också möjligt att få via satellit på sådana platser som av olika skäl inte kan nås på annat sätt.

KontaktNyhet