Sammanhållningspolitiken och EU:s strukturfonder

Sammanhållningspolitiken är den politik som ligger bakom projekt i Europa som finansieras av olika struktur- och investeringsfonder. Syftet är att minska skillnader och ojämlikheter mellan regioner inom Europa.

Något förenklat innebär genomförandet av sammanhållningspolitiken att omfördela pengar från Europas rikare regioner till Europas fattigare regioner. Det görs genom EU:s olika struktur- och investeringsfonder. I Sverige är de två viktigaste fonderna Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Som regionalt utvecklingsansvarig har Region Gävleborg särskilda uppdrag från staten för tre program som är finansierade av EU:s strukturfonder; ESF, ERUF och Central Baltic-programmet (Central Baltic finansieras av ERUF). Det är ett krav i EU:s lagstiftning att varje regions prioriteringar ska ha inflytande över hur pengarna fördelas i ERUF och ESF. I korthet går uppdragen ut på att Region Gävleborg tar fram en regional analys till fondernas prioriteringar. Region Gävleborg arbetar även aktivt tillsammans med handläggande myndighet för att utlysta ekonomiska medel ska spegla behoven så bra som möjligt.

Mer om hur ERUF-medel fördelas i Gävleborg

Mer om hur ESF-medel fördelas i Gävleborg

Strukturfondpartnerskapet

Varje strukturfond måste uppfylla en partnerskapsprincip som innebär att flera olika aktörer ska vara med och bestämma vilka projekt som slutligen prioriteras och tilldelas pengar. För ERUF och ESF har Norra Mellansverige, som består av Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län, en beslutsfattande kommitté som kallas strukturfondpartnerskapet. I den ingår förtroendevalda representanter från kommuner och regioner, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

Kontakt