Länsplan för regional transportinfrastruktur

Region Gävleborg har i uppdrag av regeringen ansvaret att ta fram regional transportinfrastrukturplan, så kallad länsplan. I den regionala transportinfrastrukturplanen för 2022-2033 framgår vilka satsningar i Gävleborgs regionalt statliga infrastruktur som kommer att göras under planperioden 2022-2033.

Länsplanen anger den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur och ska bidra till att uppfylla såväl nationella som regionala mål. Den fastställer utveckling och åtgärder av länets infrastruktur. Länsplanen har i huvuduppgift att finansiera investeringsåtgärder på det regionalt statliga vägnätet, såsom kollektivtrafik, cykel och vägar. Länsplanen har också avsatta medel för något som kallas statlig medfinansiering, vilket är pengar avsatta för att medfinansiera kommunala infrastrukturinvesteringar. Planen uppdateras ungefär vart fjärde år.

Länsplan 2022–2033

Den 26 oktober 2022 antog regionfullmäktige den regionala infrastukturplanen 2022–2033 för Gävleborgs län (pdf)

Trafikåtgärder i Gävleborg

Det är Trafikverket som genomför de åtgärder som Region Gävleborg prioriterar inom länsplanen. De projekt i Gävleborgs län som helt eller i någon del finansieras via länsplanen och som har egna projektsidor är:

  • Gävle Västra, ny regional tågstation (samfinansiering dubbelspår Ostkustbanan)
  • Väg 583, gång- och cykelväg mellan Iggesund och Hudiksvall
  • Väg 84, gång- och cykelväg mellan Rolfhamre och Nore
  • Väg 83, Bollnäs–Vallsta, trafiksäkerhets- och cykelbarhetsåtgärder
  • E16, genomfart Hofors
  • Utredningar för trafiksäkerhetsåtgärder och cykelbarhet

Mer information om respektive projekt hittar du på Trafikverkets webbplats.

Regional cykelplan

Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för cykelåtgärder i länet och utgör ett underlag för länsplanen. Cykelplanen fastställdes av Trafikverket våren 2018 och kommer revideras inom ramen för länsplanen 2022-2033.

Regional cykelplan Gävleborgs län (pdf)

Sammanställning – Behov av gång- och cykelvägar (pdf)

Nationell plan för transportsystemet

Den nationella planen för transportsystemet tas fram av Trafikverket. De vägar i Gävleborg som prioriteras i den nationella planen är E4, E16 E45 och väg 56. Därtill ingår även järnvägen samt drift och underhåll för både väg och järnväg i nationell plan. 

Regeringen beslutade 7 juni om en nationell plan för perioden 2022-2033 – Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (pdf)

Läs mer om Trafikverkets arbete i Gävleborg på Trafikverkets webbplats.

Bilaga

Miljökonsekvensbeskrivning till länsplan för regional transportinfrastruktur för Gävleborgs län 2022–2033 (pdf)

Kontakt