Biblioteksutvecklings verksamhet och fokusområden

Region Gävleborgs biblioteksplan är ett strategiskt verktyg som synliggör uppdrag, kompetens och prioriteringar i arbetet att stärka det demokratiska samhällets utveckling. Fokus de kommande fyra åren är:

 • Bibliotek som arena och aktör för en stärkt demokrati
 • Bibliotek som arena och aktör i det digitaliserade samhället
 • Bibliotek som arena och aktör i ett kontinuerligt lärande
 • Bibliotek som arena och aktör för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
 • Bibliotek som arena och aktör för miljömässig hållbarhet

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 – Slutversion (pdf)

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023 2026 – Slutversion (docx)

Fokusområden

Biblioteksutveckling tar sig an uppdraget genom en rad prioriteringar och aktiviteter.

Vi prioriterar att:

 • tillsammans med folkbiblioteken utforska former för aktivt demokratiarbete i lokalsamhället och arrangerar insatser för ökad kunskap och gemensam reflektion mellan biblioteken och andra aktörer kring demokratin och dess utmaningar
 • främjar folkbibliotekens arbete med ökad delaktighet och tillgänglighet utifrån ett användarperspektiv
 • stödjer arbetet med att implementera Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter
 • kommunicerar biblioteken som resurs och mötesplats för demokratin kommunalt, regionalt och nationellt

Läs om våra aktiviteter

Vi prioriterar att:

 • tillsammans med biblioteken utveckla det digitala biblioteket som plats för möten och bildning, bland annat utifrån en strävan om miljömässig hållbarhet
 • öka biblioteksmedarbetarnas medie- och informationskunnighet genom kompetensutvecklande insatser
 • vara ett stöd i folkbibliotekens pedagogiska uppdrag att öka allmänhetens digitala delaktighet
 • främja och facilitera samverkan mellan biblioteken och andra aktörer i uppdraget att minska det digitala utanförskapet

Läs om våra aktiviteter

Vi prioriterar att:

 • främja folkbibliotekens arbete med att utforska metoder för kollegialt lärande
 • främja bibliotekens stöd i människors lärande genom kompetensutveckling utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap
 • utforska tillsammans med folkbiblioteken skapande som del i lärandet
 • stödja folkbibliotekens arbete med ökad tillgänglighet så att alla kan ta del av bibliotekens tjänster och service
 • arbeta för ökad samverkan mellan biblioteken och med andra aktörer genom nätverk och omvärldsanalys
 • synliggöra bibliotekens roll i det kontinuerliga lärandet

Vi prioriterar att:

 • lyfter fram aktuell forskning och metodutveckling samt erbjuder kompetenshöjande insatser för att stödja folkbibliotekens läsfrämjande arbete
 • utforskar metoder för att mäta effekter av olika läsfrämjande insatser
 • stärker folkbibliotekens litteraturförmedlande uppdrag genom att bland annat synliggöra Gävleborgslitteraturen
 • främjar en mångfald av berättelser och i format som inkluderar fler för ett jämlikt läsande

Läs om våra aktiviteter

Vi prioriterar att:

 • driva verksamhet på ett genomtänkt miljömässigt hållbart sätt
 • bidra till insatser som lyfter fram miljö- och klimatfrågor i bibliotekssammanhang
 • synliggöra bibliotekens bidrag till en cirkulär ekonomi som tar tillvara gemensamma resurser