Slöjd Håller

Slöjd Håller är ett koncept som informerar om hur du kan skapa en hållbar framtid med dina händer. Det är ett länsöverskridande samarbete som lyfter slöjdens roll i det gemensamma arbetet mot FN:s Globala mål för Hållbar utveckling. Varje år arrangeras även en temavecka med fokus på hållbarhet

Slöjd Håller är ett samarbete mellan verksamhetsutvecklare och hemslöjdskonsulenter i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län. Konceptet Slöjd Håller arbetades fram 2019 med förhoppningen att kunna lyfta slöjd och slöjdande som metod för hållbar produktion och konsumtion. Samt för att bidra till hållbara städer och landsbygd.

Slöjd 💚 hållbarhet

Slöjd är resurshushållande och ger endast små utsläpp i natur och miljö. Slöjdens material är ofta naturliga som finns nära och materialval sker ofta med hänsyn till miljö.

Att tänka slöjd kan vara att tänka hållbart och långsiktigt utifrån både ekonomiska och ekologiska aspekter. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Med egna händer och enkla verktyg tillverkas hållbara saker som kan repareras, göras om och får en lång livslängd. Slöjden lämnar därmed små ekologiska fotavtryck.

Slöjd skapar även möten mellan människor och ger plats för skapande, samtal och reflektion tillsammans med andra. Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening för människor både i städer och på landsbygd och bidrar därmed till mer hållbara städer, samhällen och landskap.

Slöjd Håller-veckan

Varje år arrangeras Slöjd Håller-veckan under vecka 12. Under veckan lyfts slöjd och slöjdande från flera perspektiv. Tillsammans utvecklas förståelse för slöjdens bidrag till FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling, via nummer 11: Hållbara Städer och Samhällen och nummer 12: Hållbar Konsumtion och Produktion.

Kontakt