Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Barns rättigheter

Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter, som också kallas Barnkonventionen, är en internationell överenskommelse som beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag då man fyller 18 år.

Alla kommuner och regioner ansvarar för de flesta frågor som rör barn och ungdomar i Sverige. Därför är det viktigt att beslut och verksamheter som påverkar barn och unga inom Region Gävleborg utgår från Barnkonventionen och arbetar med ett barnrättsperspektiv. Barnrättsperspektivet innebär att vi ska ta hänsyn till och medverka till barns bästa i våra verksamheter och särskilt i de verksamheter där barn och unga är, både som medborgare, patienter och anhöriga. I Region Gävleborgs verksamheter, som exempelvis vården, biblioteken och kollektivtrafiken ska alla barn har samma rättigheter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Barns rättigheter gäller oberoende av föräldrarnas bakgrund och situation.

Här finner du mer information om barnets rättigheter: 

Här finns information om Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020

Barnombudsmannen - Sveriges nationella företrädare för barn, som med stöd av lagen bevakar barn och ungas intressen

På 1177 hittar du information om barnets rättigheter i vården.