Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring Region Gävleborgs uppdrag och arbete med Sveriges fem nationella minoriteter.

De regioner som ingår i ett förvaltningsområde för något eller några av de nationella minoritetsspråken får statsbidrag på max 250 000 kronor per år. Beloppet är samma för alla regioner oavsett invånarantal, storlek och hur många förvaltningsområden länet ingår i. Statsbidraget erhålls för att täcka de merkostnader som lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk medför.

Denna summa förväntas täcka sådana kostnader som arbetet kan ge upphov till och som Region Gävleborg inte är skyldig att genomföra genom annan lagstiftning.

Ett förslag till aktivitetsplan upprättas och statsbidraget fördelas därefter genom förvaltningsövergripande tjänstemannaberedning och i samråd med sverigefinska representanter och Kalé-romer.

Möjliga användningsområden inom Region Gävleborgs ansvarsområden:

  • Dialog och samråd
  • Kartläggning av behov och resurser
  • Informationsinsatser och översättningar
  • Kultur och språkinsatser
  • Synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, till exempel skyltning
  • Del av personalkostnader
  • Utarbeta handlingsplaner/policy och uppföljningssystem.

Det finns inga riktade bidrag att söka specifikt för aktiviteter som syftar till att stärka nationella minoriteters rättigheter. Det finns däremot bidrag inom Folkhälsa/Social hållbarhet och Kultur som även minoritetsföreningar kan söka.

Mer information om bidrag och stipendier

Utifrån minoritetslagstiftningen så har Region Gävleborg ett ansvar att bland annat informera om de nationella minoriteternas rättigheter, ta fram mål och riktlinjer för minoritetsarbetet samt föra dialog och hålla samråd med de nationella minoriteterna för att ta del av deras behov och synpunkter. Region Gävleborg ska även stärka rätten till kultur och möjligheterna till att få använda sitt språk.

Lagen lyfter även fram vikten av att särskilt främja barn och ungas rätt till språk, kultur samt möjlighet till inflytande och delaktighet.

Lagen innehåller dels ett grundskydd som gäller för samtliga nationella minoriteter, dels ett förstärkt skydd som gäller i förvaltningsområdena. Då länet omfattar fyra kommuner (Gävle, Hofors, Sandviken och Söderhamn) som ingår i finskt förvaltningsområde så tillhör även Region Gävleborg finskt förvaltningsområde. Region Gävleborg är därigenom skyldiga att ge personer som vill använda finska i kontakt med Region Gävleborg möjlighet att göra detta både muntligt och skriftligt. Region Gävleborg är även skyldig att på begäran skriftligen översätta t. beslut till finska. För att täcka de eventuella merkostnader som lagstiftningen kan medföra så får regioner i förvaltningsområden ett statsbidrag på max 250 000 kr per år.

Region Gävleborg erbjuder samtliga anställda en utbildning under namnet ”Nationella minoriteters rättigheter och Region Gävleborgs ansvar”. Utbildningen syftar till att öka kunskap och kännedom om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt hur de olika uppdragen inom Region Gävleborgs förhåller sig till lagstiftningen.

Region Gävleborg omvärldsbevakar och deltar i lokala, regionala och nationella nätverk, samt uppdaterar och sprider information om de nationella minoriteternas rättigheter såväl externt som internt.  Texter, broschyrer och annat material ses över, revideras samt översätt där det anses fylla ett behov.

Region Gävleborg samordnar tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, länets kommuner och andra organisationer som bland annat muséer och teatrar ”Minoritetsveckan i Gävleborg”. Minoritetsveckan som syftar till att öka kunskapen om nationella minoriteter och deras rättigheter, språk och kultur omfattar bland annat ett stort antal evenemang, utställningar, konserter och föreläsningar runt om i länet.  

Två gånger om året genomför Region Gävleborg i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg samråd med samtliga nationella minoriteter för att ta del av behov och synpunkter.

Region Gävleborg stödjer kulturevenemang och projekt av regional angelägenhet kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk med ett särskilt fokus på länets sverigefinska minoritet och det finska språket.

Region Gävleborg har även tagit fram ett gratis språkpaket till barn 0-3 år på respektive minoritetsspråk och dessa sprids i samarbete med länets kommuner till nyblivna föräldrar. Samarbetet med länets folkbibliotek och barnhälsovården syftar även det till att främja möjligheterna för barn som tillhör en eller flera nationella minoritetsgrupper att utveckla sina kunskaper i minoritetsspråk(en).