Likabehandling

Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas inom samtliga Region Gävleborgs verksamheter.

Ett arbete som både berikar och utvecklar

Arbetet för likabehandling är en del av Region Gävleborgs värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja mångfald och säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Varje dag söker sig människor till Region Gävleborgs verksamheter för att få hjälp och ta del av den kunskap och service som erbjuds och det är en självklarhet att alla bemöts likvärdigt och med respekt.