Jämställdhet

Region Gävleborg arbetar med jämställdhet i hela verksamheten. Bland annat genom att utbilda personal i likabehandling och genom HBTQ-certifiering, inom hälso- och sjukvården och i arbetet med jämställd regional tillväxt och utveckling.

Jämställdhet handlar om
kvalitet och bemötande

Sverige har tillsammans med EU och FN enats om en strategi för att uppnå jämställdhet. Strategin kallas jämställdhetsintegrering och slår fast att den offentliga verksamheten ska inkludera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet.

För Region Gävleborg betyder detta att det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv med i alla sakfrågor och i alla beslut som tas på alla nivåer i organisationen och är en del i regionens kvalitetsarbete.

Region Gävleborg arbetar med jämställdhet på många nivåer och i olika sammanhang.Jämställdhetsarbete handlar om synliggöra och förstå och förändra de normer och värderingar som begränsar människor och som bland annat påverkar bemötande. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen. 

Praktiskt innebär detta att Region Gävleborg jobbar med bland annat utbildning inom likabehandling och bemötande, aktivt arbete mot våld i nära relationer och med att HBTQ-certifiera hela verksamheten.Jämställdhetsperspektivet ska finnas med även i exempelvis upphandlingar, samhällsplanering, kollektivtrafiken och arbetet med regional tillväxt och utveckling.

Jämställdhet är en även en del i Region Gävleborgs arbete som arbetsgivare. Vi arbetar bland annat med kartläggningar och könsuppdelad statistik för att få en helhetsbild, synliggöra strukturer och kunna göra analyser. 

Likabehandlingspolicy främjar lika villkor

Region Gävleborg har en likabehandlingspolicy som för att främja lika villkor, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, social eller politisk tillhörighet.

Likabehandlingspolicyn styr och ligger till grund för arbetet med jämställdhet och jämlikhet inom Region Gävleborg. Den avser såväl patienter/ studerande/ brukare/ besökare/ samarbets- och avtalspartners som medarbetare och förtroendevalda. Det är ytterst en fråga om rättvisa och demokrati.

En annan utgångspunkt för Region Gävleborgs jämställdhetsarbete är den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (Council of European Municipalities and Regions). Deklarationen är en europeisk överenskommelse och innehåller olika artiklar som har sina utgångspunkter antigen ur ett arbetsgivarperspektiv och/eller ett medborgarperspektiv. Den deklarationen integreras i vår likabehandlingsplan som är en gemensam genomförandeplan för hela organisationen och den revideras varje år.

Att arbeta med jämställdhet och likabehandling är att skapa kvalitet för de medborgare som är i kontakt med någon av Region Gävleborgs verksamheter och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Likabehandling innebär även att skapa kvalitet i det regionala utvecklingsarbetet där vi inte har direktkontakt med medborgare, utan snarare arbetar för goda förutsättningar för våra medborgare.

CEMR-deklarationen

Landstingsstyrelsen beslutade 2009 att underteckna Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR-deklarationen. Undertecknandet av deklarationen innebär ett offentligt ställningstagande för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att organisationen inom sina verksamheter ska genomföra åtaganden enligt deklarationen.

Undertecknaren ska arbeta med jämställdhet på bästa möjliga sätt utifrån de ramar och befogenheter som den egna organisationen har. Deklarationen innehåller 30 artiklar där jämställdhetsarbetet lyfts fram mer i detalj. Dessa artiklar kan ses som ett verktyg i hur man kan arbeta med jämställdhet inom de områden där man har mandat att fatta beslut. Region Gävleborg har genom undertecknandet av CEMR jämställdhetsdeklaration för kvinnor och män förbundit sig att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Sverige har ställt sig bakom en rad internationella överenskommelser som rör mänskliga rättigheter och det är en del i våra internationella åtaganden för en bättre folkhälsa på global nivå.
Region Gävleborg arbetar med våld i nära relationer utifrån ett brett perspektiv. Dels finns det regionövergripande rutiner vid misstanke och kännedom om förekomst om våld i nära relationer, oavsett om den utsatte är man, kvinna, barn, äldre eller lever i en samkönad relation. Vi arbetar även för att förebygga och upptäcka det könsrelaterade våldet, som drabbar kvinnor oproportionerlig hårt. Det våld som kvinnor utsätts för är ofta grövre och även sexualiserat våld förekommer i mycket högre grad. Ungefär var tredje kvinna behöver söka vård till följd av utsatthet för våld i nära relationer, motsvarande var 50:e man. 

Medarbetare erbjuds en webbutbildning från Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. (NCK och Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Årligen sker även utbildningsinsatser för medarbetare gällande våld i nära relationer och de utbildningarna har en bred ansats. Vårt arbete mot våld i nära relationer utgår från nationella lagar och riktlinjer, den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, de nationella jämställdhetspolitiska målen och genom CEMR-deklarationen. Arbetet regleras även av hälso- och sjukvårdslagen.

Läs CEMR-delklatationen på jamstall.nu

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i en nära relation, läs mer på 1177 Vårdguiden om hur du kan få hjälp.