Delaktighet, inkludering och samråd

Enligt minoritetslagen ska Region Gävleborg ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem. Detta kan förverkligas på olika sätt, vi anordnar bland annat ett antal samråd per år som är öppna för samtliga minoriteter där aktuella ämnen, synpunkter, tips och frågor kan lyftas. Du som tillhör en nationell minoritet har utöver det alltid möjlighet att kontakta oss för att ställa frågor eller framföra synpunkter. Det kan du göra antingen skriftligt eller muntligt.

Vad säger minoritetslagen?

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Kommuner och regioner ska även anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. I Region Gävleborg har vi tagit fram en handlingsplan för minoritetsarbetet med en tillhörande aktivitetsplan, i planen finns bland annat aktiviteter som rör samråd med nationella minoriteter i länet.

Samråd i Gävleborg

Samråden hålls regelbundet cirka två gånger per år och är öppna såväl för representanter för någon av länets minoritetsföreningar som för medborgare utan föreningstillhörighet.

Samråd Nationella minoriteter under 2022

1 juni – Tema för samrådet är Minoritetsveckan i Gävleborg

Tid: 17.00-18.30
Plats: Gävle (information om lokal skickas per mail)
Anmäl dig senast 30 maj. 

Anmälan till samrådet 1 juni.

Inbjudan samråd med program (pdf)

Barn och ungas inflytande ska särskilt främjas

Enligt den förstärkta minoritetslagen ska barn och ungas inflytande särskilt främjas. Skyldigheten har stärkts från 2020 i och med att barnkonventionen blivit svensk lag. Enligt lagen så ska barn och ungas egna röster höras för sig själv, det handlar om att se barn och unga som egna individer med egna åsikter och tankar. Region Gävleborg arbetar just nu för att utöver de vanliga samråden i framtiden även kunna erbjuda strukturerade samråd med barn och unga för att öka möjligheten till delaktighet, inkludering och inflytande.